Tot op heden ontbrak een landelijk representatief en actueel beeld van de aard en omvang van de samenwerking tussen basisonderwijs en peuterspeelzalen, kinderdagopvang en buitenschoolse opvang. Onderzoeksbureau Oberon heeft in opdracht van de ministeries van OCW en SZW een onderzoek uitgevoerd. De successen van de voorlopers spreken tot de verbeelding.

De overkoepelende onderzoeksvraag luidt: wat is de actuele stand van zaken op het gebied van de samenwerking tussen basisscholen en organisaties voor peuterspeelzaalwerk en kinderopvang? 
De Nederlandse infrastructuur voor onderwijs en opvang van kinderen (tot 12 jaar) is in beweging. Scholen, peuterspeelzalen, kinderdagopvang en buitenschoolse opvang zoeken elkaar op om – vanuit diverse motieven en in verschillende varianten – samen te werken. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om de doorgaande lijn in voor- en vroegschoolse educatie, samenwerking tussen scholen en buitenschoolse opvang of het tot stand brengen van integrale kindcentra.
De successen van de voorlopers spreken tot de verbeelding, maar tot op heden ontbrak een landelijk representatief en actueel beeld van de aard en omvang van de samenwerking. Met dit onderzoek wordt daarin voorzien. Het onderzoek is uitgevoerd in het voorjaar van 2016 via een digitale vragenlijst onder basisschooldirecteuren, schoolbesturen, managers en bestuurders van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang.

In de Kamerbrief 'Voorschoolse voorzieningen en samenwerking onderwijs en kinderopvang' van de ministeries van OCW en SZW gaat Minister Asscher (SZW) onder andere in op het belang van voorschoolse voorzieningen. Ook beschrijft hij de aard, omvang en motieven van de huidige samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang.

De AVS-publicatie 'Integrale Kindcentra – Handboek voor directeuren en bestuurders' is te bestellen via www.avs.nl/vereniging/onsaanbod (Publicaties)

 

 

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws