Samenhang belangrijk bij vormgeven curriculum en goed onderwijs

Verdiepende studie wetenschappelijke Curriculumcommissie

De Curriculumcommissie heeft haar tweede verdiepende studie aangeboden aan demissionair minister Slob. Een studie over de manier waarop samenhang in het curriculum kan worden versterkt en met aanbevelingen over de positie van verschillende typen vaardigheden. Een eerdere studie ging over kansengelijkheid. Slob heeft het tussenadvies op 14 december aangeboden aan de Tweede Kamer.

Samenhang is al heel lang een belangrijk aandachtspunt bij het vormgeven van het curriculum. Te vaak worden nu ad hoc wijzigingen doorgevoerd, waardoor versnippering, overlap en overladenheid ontstaat.

De commissie vindt een onderbouwde en doordachte samenhang belangrijk voor goed onderwijs. Zij adviseert om meer samenhang te creëren door het gebruik van een rationale. De rationale beschrijft waartoe onderwijs dient en wat de onderwijsdoelen zijn. Daarnaast raadt de commissie aan om het maken van het curriculum transparant te doen, zodat steeds helder is op welke wijze onderdelen met elkaar samenhangen en wie waarvoor verantwoordelijk is. Zo sluiten vakken en leergebieden, leerjaren en schoolsoorten beter op elkaar aan en wordt overladenheid aangepakt. De commissie verwacht dat leraren en leerlingen baat zullen hebben bij deze benadering. Het is echter geen toverformule en ook geen panacee voor overladenheid.

De commissie doet ook de aanbeveling voor de nieuwe leergebieden Burgerschap en Digitale Geletterdheid eigen herkenbare kerndoelen en eindtermen te ontwikkelen. Scholen moeten ermee kunnen werken, het moet deel uitmaken van het schoolcurriculum en van het examenprogramma. Veel scholen willen de nieuwe leergebieden integreren in bestaand onderwijs, deels om overladenheid van het curriculum tegen te gaan, en deels vanuit inhoudelijke overwegingen. Hoe scholen dat vormgeven, is te beoordelen door henzelf.

De komende periode gaat de commissie aan de slag met een volgende vraag: hoe te komen tot een vaste cyclus van actualisering van het curriculum in het primair en voortgezet onderwijs?

Eerder adviseerde de Curriculumcommissie over de voorstellen van Curriculum.nu, over de bijstelling kerndoelen voor het primair onderwijs en de onderbouw voortgezet onderwijs en over de bijstelling examenprogramma’s voortgezet onderwijs.  (Klik hier voor de eerder opgeleverde tussenadviezen en de eerste verdiepende studie over kansengelijkheid)

Ook kun je podcasts beluisteren van verschillende commissieleden over het werk van de Curriculumcommissie. (om de podcasts te beluisteren klik hier).

Stichting Leerplanontwikkeling (SLO)) is in opdracht van de minister van OCW gestart met de bijstelling van verschillende examenprogramma’s voortgezet onderwijs. Ook in het Coalitieakkoord 2021 – 2025 wordt melding gedaan van de curriculumvernieuwing.

Links