Salarisperspectiefgarantie blijft, maar wordt aangepast!

In de afgelopen dagen komen bij de helpdesk signalen binnen dat de salarisperspectiefgarantie, die van toepassing is bij de herwaardering van de functies directie en onderwijsondersteunend personeel, geen betrekking zou hebben op de indexatie van het salaris. Met andere woorden, de loonsverhoging d.d. 1 juli 2022 (4,75%) zou volgens sommige werkgevers niet gelden voor werknemers die een toelage ex artikel 5.6 lid 8 van de CAO PO ontvangen. Dat is onjuist.

“Indien inschaling in de nieuwe schaal leidt tot een lager salaris of een lager uitzicht, behoudt de werknemer zijn oude salaris, inclusief toelagen, het uitzicht op hogere periodieken en toekomstige indexatie, conform zijn oude inschaling. Werkgever en werknemer leggen afspraken hierover voor 1 augustus 2020 vast in een addendum bij de arbeidsovereenkomst.”

Als geen uitvoering wordt gegeven aan de aanpassing van de salarisgarantie, dan kan door de leden een beroep gedaan worden op onze juridische dienstverlening.

De ene is de andere niet…

We hebben het afgelopen jaar twee keer een salarisverhoging meegemaakt. Er is echter wel een fundamenteel verschil tussen beide verhogingen.

  • De eerste salarisverhoging (1-1-2022) was strikt genomen geen salarisverhoging maar een ‘technische operatie’, namelijk het dichten van de loonkloof tussen PO en VO. Het dichten van de loonkloof is wel gepresenteerd als salarisverhoging omdat de meeste medewerkers in het PO er in inkomen op vooruit gingen.
  • De tweede salarisverhoging (1-7-2022) was wél een generieke verhoging (= iedereen gaat er in procenten evenveel op vooruit). Deze verhoging van 4,75% mag niet worden verrekend met het bedrag van de salarisperspectiefgarantie.

Salarisperspectiefgarantie blijft, maar wordt aangepast!

Zoals gezegd, het ‘dichten van de loonkloof PO-VO’ wordt niet beschouwd als een salarisverhoging door indexatie en valt daardoor niet onder het hierboven genoemde cao-artikel. Dit betekent dat met de aanpassingen aan het salaris op 1 januari 2022 (CAO PO 2022!) het bedrag van de garantietoelage wél aangepast wordt.

Er is sprake van een salarisperspectiefgarantie als de inschaling hoger was ten opzichte van de nieuwe inschaling op basis van de CAO PO 2019-2020. Zolang de directeur in dienst blijft bij hetzelfde bestuur, blijft de salarisperspectiefgarantie behouden. Doordat de reguliere salarisschaal door de omzetting op 1-1-2022 wordt verhoogd, wordt het salarisverschil ten opzichte van het eerdere salaris verkleind en wordt dus ook de garantietoelage lager. Aan de cao-tafel is besloten om de bindingstoelage en de arbeidsmarkttoelage voor schoolleiders buiten de salarisgarantie te houden, waardoor er voor een ieder sprake is van verbetering.

Welke gevolgen heeft de uitwerking van CAO PO 2022! voor de directeur met een garantietoelage artikel 5.6 CAO PO 2021?

De afspraak in het cao-akkoord 2022! is gemaakt dat voor directeuren en adjunct-directeuren die na de herwaardering van hun functie in 2020 een garantietoelage ontvangen geldt dat de garantietoelage uitsluitend wordt verminderd met de salarisverhoging die zij ontvangen op grond van hun nieuwe inschaling. De bindingstoelage, de arbeidsmarkttoelage directie en de verhoging van de eindejaarsuitkering worden niet verrekend met de garantietoelage.

Links

Neem contact op met de AVS Helpdesk
De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt. Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl

Meer informatie over de AVS Helpdesk en openingstijden