Ruim 13 procent van de gedupeerde kinderen van groep 8 met een te hoog of te laag toetsadvies door een fout in de waardering van de eindtoets, kreeg een nieuw schooladvies voor het voortgezet onderwijs. Dat blijkt uit een peiling van de AVS onder schoolleiders*. Bij nog eens 15 procent van de leerlingen is het schooladvies heroverwogen maar niet bijgesteld. In totaal is als gevolg van de foutieve waardering van een aantal eindtoetsen ruim een kwart van de schooladviezen heroverwogen. Dit zou betekenen dat 28 procent van de 19.250 gedupeerden een mogelijkheid tot heroverweging kreeg. AVS-voorzitter Petra van Haren: “Dit is een significant aandeel. En het is heel serieus opgepakt door scholen. Wij vinden het heel belangrijk dat er altijd een heroverwegingsgesprek plaatsvindt als het toetsadvies daar aanleiding toe geeft. Het is de bedoeling dat kinderen kansrijk doorstromen naar het juiste niveau in het voortgezet onderwijs.”
 
Schooladvies leidend
In 72 procent van de gevallen heeft het schooladvies stand gehouden. Uit een eerdere peiling van de AVS onder schoolleiders in 2018 blijkt dat 86 procent van de scholen voorstander is van het schooladvies als leidend. Een schooladvies komt in acht jaar tot stand en de eindtoets vormt in dit proces een momentopname. Voorzitter Petra van Haren: “Uiteindelijk is het schooladvies toch meer leidend gebleken, omdat het grootste gedeelte van de adviezen van de gedupeerden overeind is gebleven, ook na heroverweging. Het schooladvies is daar het passende advies gebleken.”
 
Ongelijkheid
Uit onderzoek blijkt dat veel kinderen, met name van laagopgeleide ouders, een lager schooladvies krijgen dan uit de eindtoets blijkt. AVS-vicevoorzitter Ingrid Doornbos: ”Als je ongelijkheid wil uitbannen, helpt het niet om de eindtoets naar voren te halen. Dan krijgt de toets weer meer waarde en werk je ‘teaching to the test’ in de hand. Vooral ouders die het geld hebben om hun kinderen uitgebreid voor te bereiden op de eindtoets hebben daar baat bij. Daarmee vergroot je juist de ongelijkheid. Als AVS pleiten wij ervoor dat scholen goed gebruikmaken van hun heroverwegingsplicht en kinderen met een hogere eindtoetsuitslag een hoger advies mee kunnen geven. Daarnaast blijft het belangrijk dat scholen innoveren en verder professionaliseren om talentontwikkeling en mogelijkheden van kinderen te optimaliseren.”
 
Plek eindtoets
Sinds schooljaar 2014/2015 wordt de eindtoets daadwerkelijk later in het schooljaar, namelijk in april of mei in plaats van februari, afgenomen en is het schooladvies leidend voor de plaatsing van leerlingen in het voortgezet onderwijs en niet de eindtoets (second opinion). De plek van de eindtoets is al meermalen onderwerp van discussie geweest. Minister Slob neemt binnenkort een besluit hierover. De eerste geluiden zijn dat de eindtoets als second opinion gehandhaafd blijft. Petra van Haren: ”Als dit zo is, vinden wij dat een goed advies. Het schooladvies blijft dan leidend.”
 
Resultaten peiling AVS
Uit de meest recente peiling van de AVS over de eindtoets (726 respondenten/schoolleiders) blijkt dat 58 procent dit jaar gebruik heeft gemaakt van een andere eindtoets dan de Cito eindtoets. De fout die in mei ontdekt werd – dat er met onjuiste waardes is gewerkt om de diverse toetsen te vergelijken waardoor 11 procent van de groep-8-leerlingen een onjuist toetsadvies heeft gekregen – had geen betrekking op de Citotoets. Van de overige toetsen gebruikt meer dan de helft (58 procent) van de respondenten de IEP Eindtoets, gevolgd door Route 8 (33 procent).
81 procent vindt dat hij of zij goed en tijdig is geïnformeerd door de toetsaanbieder over de ontstane fout. Veel schoolleiders die dat niet vinden, merken op dat ze het nieuws eerst uit de media vernamen. Ook veroorzaakte de fout veel tijd, onrust en stress bij sommigen. “Een zeer kwalijke en grote fout.” Bij sommige scholen was de uitslag nog niet gecommuniceerd naar de ouders, waardoor zij geen last hadden van het probleem. Bij andere scholen moesten na eerdere heroverwegingsgesprekken opnieuw heroverwegingsgesprekken plaatsvinden. Bij 28 procent van de respondenten heeft de bijstelling van de toetsresultaten tot opnieuw heroverwegen geleid. Per school ging het gemiddeld om vier leerlingen (484 leerlingen gedeeld door 117 scholen). Bij 20 procent heeft dit geleid tot problemen bij (her)plaatsen van de leerling in het vo.

90 procent van de schoolleiders die de AVS-peiling invulde, stelde de mail van de AVS met informatie over het verkeerde eindtoetsadvies op prijs.
 
 
*Deze cijfers berusten op een schatting naar aanleiding van de peiling van de AVS onder 726 schoolleiders.

Links

Gerelateerd nieuws

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd