Rekensom voor lumpsum in primair onderwijs simpeler

Besturen in het primair onderwijs krijgen straks een vast basisbedrag per school en per leerling. Ook wordt de volledige bekostiging op kalenderjaarbasis vastgesteld en uitgekeerd. Deze maatregelen stellen besturen en schoolleiders in staat betere meerjarige financiële planningen te maken. Dit schrijft minister Slob op 19 december in een brief aan de Tweede Kamer.

Minister Slob van OCW gaat de wet aanpassen zodat de bekostiging in het primair onderwijs eenvoudiger wordt. Momenteel is de bekostiging complex en lastig te doorgronden, doordat het bedrag is opgebouwd uit een groot aantal onderdelen en parameters, die op verschillende momenten in het jaar worden uitgekeerd. Dit maakt het voor besturen en schoolleiders lastig een goede financiële planning te maken. Zowel de Onderwijsraad als de PO-Raad hebben gepleit voor een vereenvoudiging van de lumpsumberekening.

Eén basisbedrag per school en per leerling in het po
Het verschil in bekostiging tussen bovenbouw- en onderbouwleerlingen verdwijnt. Ook de gemiddelde leeftijd van de leerkrachten op een school doet er straks niet meer toe. Daarnaast worden de bedragen voor personele en materiële bekostiging samengevoegd. Aanvullende bekostiging voor bijvoorbeeld kleine scholen, onderwijsachterstanden en specifieke doelgroepen, zoals asielzoekers, blijven bestaan, evenals aanvullende bekostiging voor ondersteuning voor leerlingen in het speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs.

Volledige bekostiging per kalenderjaar
Nu wordt de personele bekostiging op drie verschillende momenten vastgesteld: voor, gedurende, en na afloop van het schooljaar. Dat komt doordat de leraren per schooljaar worden bekostigd, terwijl de loonbijstellingen op kalenderjaarbasis worden uitgekeerd. Ook de materiële bekostiging werkt op kalenderjaarbasis. De bekostiging wordt straks volledig per kalenderjaar berekend en uitgekeerd. De bedragen worden twee keer per jaar vastgesteld. Voor het kalenderjaar, zodat de school weet waar deze aan toe is, en gedurende het kalenderjaar om de loon- en prijsbijstelling te verwerken. De teldatum wordt 1 februari uit het voorgaande jaar.

Vervolgproces
De vereenvoudiging van de bekostiging wordt de komende periode verder uitgewerkt in samenspraak met betrokkenen uit het onderwijsveld. In 2019 volgt er meer informatie over de stappen die zijn gezet.

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.