In de Staatscourant is het Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs 2011 – 2012 gepubliceerd. Het Reglement heeft ten opzichte van het Reglement 2010 – 2011 enige wijzigingen ondergaan.De belangrijkste wijzigingen op een rij:- het begrip onderwijspersoneel is uitgebreid met leden van een college van bestuur met een aanstelling of benoeming. De aanpassing heeft terugwerkende kracht tot 1 augustus 2010;- daling van financiële bijdragen door derden worden bij het ontslagbeleid betrokken. Ook deze aanpassing heeft terugwerkende kracht tot 1 augustus 2010;- bij ontslag van vast personeel bij werkgelegenheidsbeleid is een sociaal plan vereist;- er dient expliciet een ontslagbesluit of een afschrift van een document overlegd te worden waaruit de daadwerkelijke reden voor het ontslag aan betrokkene kenbaar wordt gemaakt;Ontslag op grond van arbeidsongeschiktheid van 35% of meer hoeft niet meer gemeld te worden. Deze aanpassing heeft een terugwerkende kracht tot 1 augustus 2010;- de beëindigingsovereenkomst als zelfstandige toetsingsgrond is vervallen. Dit betekent, dat bij ontslagen per of na 1 augustus 2011, waarbij sprake is van een beëindigingsovereenkomst, de aan de overeenkomst ten grondslag liggende ontslagreden wordt getoetst, dus de reden die aanleiding was voor het bestuur betrokkene voor te stellen tot beëindiging van de dienstbetrekking te komen. Alle overige voorwaarden, waaronder de inspanningsverplichtingen, blijven van kracht;- een melding dat het tijdelijk dienstverband van rechtswege wordt beëindigd wordt door het Participatiefonds niet meer geaccepteerd;- ontslag wegens beëindiging van een landelijke subsidie geldt uitsluitend voor personeel met een tijdelijk dienstverband;Nieuw is een bepaling over ontslag op ambulante begeleiding en de leerlinggebonden financiering. In de toelichting wordt aangegeven, dat werkgevers met werkgelegenheidsbeleid uitsluitend personeel met een tijdelijk dienstverband op dit artikel kunnen melden. Deze aanpassing heeft terugwerkende kracht tot 4 november 2010.Reglement Participatiefonds 2011.pdf

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws