Uiterlijk 1 november 2013 moeten samenwerkingsverbanden Passend onderwijs zich laten registreren in het Basisregister Instellingen (BRIN) bij DUO. Een aantal samenwerkingsverbanden heeft dit inmiddels gedaan. De aanvragen voor registratie in BRIN zijn echter niet altijd compleet.

Om vertraging bij de registratie in BRIN te voorkomen moet een samenwerkingsverband de aanvraag met alle benodigde gegevens indienen. Samenwerkingsverbanden moeten op de volgende punten letten:

– Conceptstukken worden door DUO niet in behandeling genomen;

– Het oprichten van een samenwerkingsverband vereist een ondertekende notariële akte, waarin een samenwerkingsverband alle deelnemende schoolbesturen vermeldt of anders de regio. Een door alle deelnemende besturen getekende aansluitingsovereenkomst, moet aan de akte worden toegevoegd;

– In het programma van eisen Passend onderwijs is aangegeven dat het samenwerkingsverband het rekeningnummer (IBAN), tenaamstelling en een kopie van het bankafschrift met het rekeningnummer moet kunnen overleggen. Mocht het samenwerkingsverband nog geen bankafschrift hebben, dan is de overeenkomst met de bank waarin het rekeningnummer (IBAN) staat voldoende;

– Het Informatiecentrum onderwijs (Ico) krijgt veel vragen over de aansluiting bij de Algemene Pensioengroep (APG). Als een samenwerkingsverband geen personeel in dienst heeft, is aansluiting bij APG geen voorwaarde.

Meer informatie staat in bijlage B bij het programma van eisen, te downloaden via de AVS-website.

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws