De arbeidsmarkt in het primair onderwijs is de afgelopen jaren in een rap tempo veranderd. In veel regio’s in sprake van en lerarentekort, maar hoe groot dit tekort is verschilt per regio. Voor scholen en schoolbesturen is het daarom belangrijk een goed beeld te hebben van de arbeidsmarkt in hun regio. Het Arbeidsmarktplatform PO heeft een regionale arbeidsmarktanalyse (in een landkaart) gemaakt.

Tot enkele jaren geleden was het voor (startende) leraren nog moeilijk om aan een baan te komen. Die tijd is nu voorbij: het lerarentekort in de sector neemt de komende jaren toe. Toch zal niet elke regio in dezelfde mate te maken krijgen met dit tekort. De arbeidsmarkt in het primair onderwijs heeft namelijk een sterk regionaal karakter. De ontwikkelingen in verschillende regio’s zullen niet per definitie hetzelfde zijn.

Om de sector hierin te ondersteunen, heeft het Arbeidsmarktplatform PO achttien regionale arbeidsmarktanalyses opgesteld. In de analyses vind je cijfermatige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in het primair onderwijs per regio. Via een klik op de landkaart van Nederland is de regionale arbeidsmarktanalyse te downloaden.

Gedifferentieerd loopbaanbeleid voor duurzame ontwikkeling onderwijspersoneel

Uit een eerdere verkenning van het Arbeidsmarktplatform PO en het Vervangingsfonds blijkt dat slechts 44 procent van het personeel in het po tevreden is over de huidige loopbaanontwikkelingsmogelijkheden. Deze tevredenheid wordt vooral beïnvloed door de mate waarin men de kans krijgt om te doen waar men goed in is.

Uit de verkenning blijkt dat het loopbaanbeleid van scholen moet worden afgestemd op de specifieke en persoonlijke situatie van een medewerker. Dit vraagt om een gedifferentieerd loopbaanbeleid met maatwerk als uitgangspunt en een duidelijke visie vanuit werkgevers op duurzame inzetbaarheid. Als de ontwikkelingsmogelijkheden beter aansluiten bij de medewerker, dan worden werkplezier en behoud van personeel bevorderd. Bovendien kan zo verzuim worden voorkomen.

Ruim acht van de tien medewerkers geven in het onderzoek aan dat ze zich continu willen blijven ontwikkelen in het werk. Ook is men overwegend positief over de eigen expertise en vakmanschap. Leraren die hun eigen beroepsexpertise hoog inschatten, zijn over het algemeen minder tevreden over hun ontwikkelingsmogelijkheden. Dat kan betekenen dat zij op een gegeven moment het plafond hebben bereikt.

Het onderwijsondersteunend personeel (OOP) neemt maar in beperkte mate deel aan professionele ontwikkelingsactiviteiten. Op dit punt dreigt het OOP achter te lopen op het andere personeel in de sector. Het OOP is van al het personeel het meest kritisch over de ondersteuning van hun leidinggevende wat betreft hun ontwikkeling.

Tips voor leidinggevenden en schoolleiders

De verkenning geeft ook tips voor schoolleiders. Leidinggevenden hebben een sleutelrol als het gaat om het inzetbaar houden van personeel. Zo kunnen zij medewerkers stimuleren en faciliteren in hun persoonlijke ontwikkeling. Uit de verkenning blijkt dat hier nog ruimte is voor verbetering. Belangrijk is om jaarlijks met medewerkers formeel het gesprek aan te gaan over duurzame ontwikkeling, en de ontwikkelingsmogelijkheden te bespreken. Met het team bespreek je hoe ieders talenten beter benut kunnen worden.

Links

Gerelateerd nieuws