Regeling voor 1.550 extra ondersteuners basisonderwijs

Onderdeel van het onderhandelaarsakkoord over het Convenant actieplan LeerKracht van Nederland is dat er vanaf het nieuwe schooljaar 20 miljoen euro per jaar extra beschikbaar komt voor het aanstellen van 1.550 conciërges en/of administratieve krachten op basisscholen. Deze investering van het ministerie van OCW is volgens de AVS echter lang niet genoeg om op elke school een ondersteunende functie te creërend.Met de regeling krijgen bepaalde basisscholen (sboscholen vallen niet onder deze regeling) de mogelijkheid om structurele en volwaardige arbeidsplaatsen voor ondersteuners te creëren. Van 1 augustus 2008 tot 1 augustus 2012 gaat het om een subsidieregeling. In 2012 bekijkt OCW bezien hoe de structurele middelen beschikbaar worden gesteld aan de deelnemende scholen.Wat houdt de regeling in?De subsidie is gebaseerd op de loonkosten van schaal 3, maar het bevoegde gezag van een basisschool mag ook ondersteunend personeel op een ander salarisniveau aanstellen om voor de subsidie in aanmerking te komen. Ook mogen meerdere personen samen één functie invullen. De subsidie bestaat uit een genormeerd bedrag dat is gebaseerd op 50 procent van de loonkosten (inclusief de werkgeverslasten) van een functie op schaal 3. De minimale functieomvang moet 0,5 fte bedragen. Maximaal wordt 0,4 fte (50 procent van 0,8 fte), te weten 12.937 euro per jaar, vergoed. De resterende kosten dienen basisscholen uit eigen middelen te betalen, maar er kunnen ook afspraken worden gemaakt met bijvoorbeeld de gemeente.Wie kunnen subsidie aanvragen?Het bevoegde gezag van basisscholen kan subsidie aanvragen als men uiterlijk op 15 oktober 2008 een ondersteuner aanstelt voor onbepaalde tijd. Aanstelling vindt plaats op bestuursniveau. Ook basisscholen die dit in de periode vanaf 1 januari 2007 al hebben gedaan, kunnen subsidie aanvragen. Indien een basisschool meerdere vestigingen heeft, kan subsidie worden aangevraagd voor één fte aan ondersteuning. De school kan de functie uiteraard voor meerdere vestigingen benutten en/of zoals gezegd door meerdere personen laten invullen. In de vier grootste gemeenten van Nederland is extra ondersteuning voor basisscholen het hardst nodig, vindt OCW, evenals in de zogenaamde krachtwijken. Daarom dragen deze gemeenten ook bij aan het aanstellen van conciërges. De aanvragen van scholen uit deze gemeenten worden sowieso gehonoreerd. Voor de subsidies aan basisscholen van de vier grootste gemeenten en krachtwijken is acht miljoen euro beschikbaar, voor basisscholen in andere gemeenten twaalf miljoen. De aanvragen van basisscholen in andere gemeenten worden behandeld in volgorde van binnenkomst.Wanneer kan subsidie worden aangevraagd en wanneer vindt toekenning plaats? • 29 april 2008Publicatie regeling ‘Loonkostensubsidie ondersteunend personeel basisonderwijs’ met precieze voorwaarden en wijze van aanvragen (informatie via de Staatscourant, www.ocw.nl en www.cfi.nl). • 1 mei 2008Inwerkingtreding regeling ‘Loonkostensubsidie ondersteunend personeel basisonderwijs’ • 15 mei t/m 30 juni 2008Het bevoegde gezag van een basisschool kan subsidie aanvragen met het Cfi-formulier dat vanaf 15 mei 2008 op de website van Cfi (www.cfi.nl) beschikbaar is.• Augustus 2008Beslissingen over de toekenning van subsidieaanvragen door staatsecretaris Dijksma van het ministerie van OCW.• November 2008Vaststelling subsidies gebeurt op basis van de akte van aanstelling/benoeming van de aangestelde ondersteuner(s). Deze moeten op 1 november 2008 door het Cfi zijn ontvangen.De AVS vindt het bedrag dat het ministerie voor deze regeling beschikbaar stelt veel te summier, omdat daarmee lang niet voor alle basisscholen de betreffende ondersteunende functie kan worden gerealiseerd. De AVS roept haar leden dan ook op via www.avs.nl/belangenbehartiging/ politiek/LeerKracht de petitie ‘Wij kunnen niet zonder conciërge of administratieve hulp’ te ondertekenen. Ook roept de AVS leden op om deze subsidie vooral aan te vragen. Te meer omdat zo de overschrijding van het beschikbare budget zichtbaar wordt. Stuur in alle gevallen een afschrift naar de AVS, opdat zij zicht krijgt op de daadwerkelijke behoefte.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.