Deze regeling betreft de vaststelling van het toetsreglement van de centrale eindtoets primair onderwijs, zoals bedoeld in artikel 7 van het Toetsbesluit PO.


De regeling behelst o.a. de volgende zaken:

-Het College voor Toetsen en Examens maakt de keuze voor de leverancier van de poststukken.-De domeinen van de centrale eindtoets zijn overgenomen uit de toetswijzer centrale eindtoets PO.
-De wijze van afname van zowel de papieren centrale eindtoets als de digitale adaptieve centrale eindtoets.-Wanneer de inschrijfperiode start en voor welke versies van de centrale eindtoets het bevoegd gezag leerlingen kan inschrijven.
-De ontvangst en controle van de papieren centrale eindtoets door de school en ook de geheimhoudingsplicht van de school of het bevoegd gezag.
-Van welke hulpmiddelen een leerling gebruik mag maken tijdens de afname van de centrale eindtoets. De school mag geen hulpmiddel of aanpassing toestaan buiten de mogelijkheden die in het reglement bij artikel 8 staan aangegeven.
-Onder wiens verantwoordelijkheid de toets wordt afgenomen en de mogelijkheid de verantwoordelijkheid te mandateren naar een afnameleider (bijvoorbeeld een leerkracht).
-De verschillende vormen van rapportages die gebruikt kunnen worden.

Neem contact op met de AVS Helpdesk
Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken.

030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Links

Gerelateerd nieuws

  • Sectorale routekaart voor verduurzaming schoolgebouwen

  • Voortzetting prestatieboxgelden

  • Mogelijkheid tot uitwisseling van eindtoetsgegevens

  • Nieuwe versie servicedocument Covid-19 van OCW