De regeling Stagebegeleidingsvergoeding voor scholen voor primair en voortgezet onderwijs en instellingen voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie is met ingang van 1 januari 2006De regeling in de oude vorm (zie Gele katern 15 september 2004) zal niet worden verlengd. Vanaf 1 augustus 2006 worden extra middelen toegekend aan onderwijsinstellingen in het PO en VO voor de professionalisering van onderwijspersoneel. Het gaat hierbij onder andere om middelen voor de zij-instroom in het beroep, voor de begeleiding van stu-denten en beginnende leraren en voor nascholing. Over de bestemming van deze middelen zullen op korte termijn afspraken gemaakt worden met de sociale partners PO en VO. Deze hebben ook betrek-king op het begeleiden van stagiairs. Soortgelijke afspraken worden gemaakt met de instellingen voor het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (bve).Dit houdt in dat de minister van Onderwijs van 1 januari 2006 tot 1 augustus 2006 géén extra mid-delen voor stagebegeleiding toekent aan de leraren-opleidingen. Wel kunnen scholen nog steeds aanspraak maken op de regeling Toekenningen leraren in opleiding (lio) en stagiairs 2005-2006. Via deze regeling kunnen scholen in het PO, VO en educatie en beroepsonder-wijs in het schooljaar 2005-2006 in aanmerking komen voor een subsidie of aanvullende vergoeding. Deze geldt voor de begeleiding van studenten van lerarenopleidingen die hun afsluitende stage in de school lopen of als leerkracht in opleiding door de school zijn benoemd of aangesteld. De tegemoetkoming bedraagt eenmalig J 680,– per leerkracht in opleiding of J 6,80 per dag voor een stagiair. In het schooljaar 2005-2006 heeft men per stagiair maximaal recht op J 680,– voor de begelei-ding van stageactiviteiten, ongeacht het aantal scho-len of instellingen waar de activiteiten plaatsvinden. Er is een maximaal budget van 5.200.000,– euro.leraren in opleiding (lio) en stagiairs 2005-2006 waarmee u de subsidie kunt aanvragen, vindt u op www.cfi.nl > PO > Formulieren & Brochures. De aanvragen worden in volgorde van ontvangst gehonoreerdDit artikel stond eerder in: Kadernieuws 6 – februari 2006

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws