Regeling Samen Cultuurmaken 2022-2024 gepubliceerd

Onlangs is de Regeling Samen Cultuurmaken 2022–2024 gepubliceerd. Deze regeling biedt subsidiekansen voor scholen die naschoolse activiteiten ontplooien. Cultuurparticipatie kan diversiteit en een inclusieve samenleving bevorderen.

De subsidieregeling is bedoeld om cultuur voor iedereen toegankelijk te maken en drempels weg te nemen. Dat gebeurt door nauwere samenwerking en ontmoeting te stimuleren tussen makers, initiatiefnemers en deelnemers in het cultureel en het sociaal domein.

Belangrijk is dat de aanvrager uit het ene domein aantoonbaar samenwerkt met een partij uit het andere domein. Daarom moet een samenwerkingsdocument onderdeel zijn van de aanvraag: een verklaring of overeenkomst die bevestigt dat de samenwerkingspartners de aanvraag gezamenlijk indienen en het project gezamenlijk ontwikkelen en uitvoeren.

Zoals hierboven al aangestipt, ook onderwijsinstellingen worden erkend als samenwerkingspartner, tenminste voor zover het naschoolse activiteiten betreft. Hoewel het onderwijs in het kader van deze regeling geen deel uitmaakt van het sociaal domein, is het wel een belangrijke ‘vindplaats’ voor doelgroepen die drempels ervaren voor cultuurparticipatie. Deze doelgroepen bevinden zich in het funderend onderwijs en in het middelbaar beroepsonderwijs. Er kunnen zich situaties voordoen waarin het onderscheid tussen binnen- en naschoolse activiteiten niet scherp te maken is en de activiteiten door elkaar lopen. Denk aan het speciaal onderwijs en internationale schakelklassen (ISK’s – nu zeer actueel met de toestroom van vluchtelingen uit Oekraïne). In overleg met het Fonds kan voor dergelijke instellingen een uitzondering worden gemaakt onder de voorwaarde dat het alleen naschoolse activiteiten betreft.

Neem contact op met de AVS Helpdesk
De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt. Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl

Meer informatie over de AVS Helpdesk en openingstijden

Link