Jaarlijks worden de bedragen voor het regionaal zorgbudget, de subsidie regionale verwijzingscommissies voortgezet onderwijs (RVC’s VO) en de reboundvoorzieningen bij ministeriële regeling vastgesteld.

Met deze regeling wordt de hoogte van het bedrag voor de berekening van de subsidie voor het regionaal zorgbudget voor 2010 gewijzigd. Met ingang van 1 januari 2010 is het bedrag vastgesteld op € 227.

De aanvullende bekostiging voor reboundvoorzieningen voor het jaar 2010 en de bedragen voor de subsidie aan de RVC’s VO blijven ongewijzigd gehandhaafd op het niveau van 2009, zijnde € 93.

Het regionaal zorgbudget wordt voornamelijk aangewend voor niet-geïndiceerde leerlingen in het praktijkonderwijs en vmbo die extra zorg nodig hebben. Dit is vooral ontstaan door de wettelijke verplichte deelname van deze schoolsoorten aan het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs. In de praktijk blijken echter scholen voor havo/vwo zich in toenemende mate ook aan te sluiten bij de samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs en wordt het zorgbudget ook ten behoeve van (zorg-)leerlingen van deze scholen aangewend. Vooruitlopend op wetswijziging rondom passend onderwijs, is vorig jaar het regionale zorgbudget al opgehoogd met een budget van € 2 mln. om meer leerlingen in havo/vwo met een extra zorgvraag middels het regionale zorgbudget te kunnen ondersteunen. In 2010 is dit budget verhoogd met € 6 mln. Als gevolg hiervan stijgt het bedrag per leerling voor het regionaal zorgbudget naar € 227 (was € 196) per leerling. Kern van passend onderwijs is de wettelijke verankering van de resultaatsverplichting voor schoolbesturen om alle aangemelde of ingeschreven zorgleerlingen passend onderwijszorgaanbod te bieden.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws