De Regeling pseudonimisering onderwijsdeelnemers heeft tot doel nadere voorwaarden te stellen waaronder het bevoegd gezag pseudoniemen van onderwijsdeelnemers kan (laten) genereren en gebruiken. Deze nadere voorwaarden beogen de persoonsgegevens van de onderwijsdeelnemers te beschermen en te beveiligen, door de gebruiksduur van de verschillende pseudoniemen te beperken en door aan het gebruik daarvan beveiligingsvoorschriften te stellen. De regeling trad de dag na publicatie in het Staatsblad, 28 mei 2018, in werking.

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De AVG zorgt onder meer voor een versterking en uitbreiding van privacyrechten en meer verantwoordelijkheden voor organisaties. Ook bevat de AVG regels over pseudonimisering. Omdat er een koppeling tot stand kan worden gebracht tussen de gepseudonimiseerde gegevens en identificerende gegevens zijn gepseudonimiseerde gegevens onverkort persoonsgegevens. De verordening is dan ook volledig van toepassing op gepseudonimiseerde gegevens. Wel geeft de verordening aan dat pseudonimisering een goede maatregel is om persoonsgegevens te beschermen en te beveiligen.
Door genoemde regeling is het mogelijk om gegevens aan derden te verstrekken voor analyses en dergelijke.

Links

Gerelateerd nieuws