Minister Slob heeft deEerste Regeling bekostiging personeel PO 2020–2021 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2021–2022 op 31 maart 2021 gepubliceerd.

De belangrijkste inhoudelijke wijziging in deze regeling ten opzichte van eerdere regelingen is dat het bedrag per leerling voor de Prestatiebox vervangen wordt door een bedrag per leerling voor professionalisering en begeleiding startende leraren en schoolleiders.
De middelen voor de Prestatiebox zijn in schooljaar 2020–2021 voor het laatst onder de huidige voorwaarden beschikbaar gesteld. Met ingang van schooljaar 2021–2022 worden middelen verstrekt voor professionalisering en begeleiding startende leraren en schoolleiders en dit is geregeld in artikel 40. Het bedrag is vastgesteld op 92,06 euro. Deze doelen komen in de plaats van de doelen zoals opgenomen in het sectorakkoord. Dit sectorakkoord is geëindigd in 2020.

Justitiële jeugdinrichtingen en gesloten jeugdzorg

Daarnaast wijzigt de bijzondere bekostiging van justitiële jeugdinrichtingen en instellingen voor gesloten jeugdzorg verbonden aan scholen voor Cluster 4. Met de vereenvoudiging van de bekostiging in het primair onderwijs wordt van de schooljaarsystematiek overgestapt op een kalenderjaarsystematiek om de bekostiging te verstrekken. De bijzondere bekostiging voor GJI/JJI gaat daardoor beter aansluiten op de actualiteit, aangezien de capaciteit die wordt toegekend voor een kalenderjaar ook daadwerkelijk de grondslag vormt voor de bekostiging in dat kalenderjaar. In aanloop op de vereenvoudiging wordt middels het inbouwen van een herberekeningsmoment per 1 januari 2022 alvast een voorschot genomen op deze aansluiting op de actualiteit.

Uitstroomprofiel vervolgonderwijs

Met ingang van schooljaar 2021–2022 wordt de bijzondere bekostiging ten behoeve van een beloning aan leraren die lesgeven aan leerlingen met het uitstroomprofiel vervolgonderwijs op een instelling of school waar voortgezet speciaal onderwijs wordt verzorgd niet meer op aanvraag verstrekt, maar ambtshalve toegekend. Er hoeft voor het ontvangen van deze bijzondere bekostiging dus geen aanvraag meer te worden ingediend. Het bekostigingsbedrag wordt gebaseerd op het aantal leerlingen met het uitstroomprofiel vervolgonderwijs dat op 1 oktober 2020 op de school is ingeschreven en uiterlijk op 1 december 2020 in het register onderwijsdeelnemer is opgenomen.

Er zijn geen prijsaanpassingen ten opzichte van de voorlopig vastgestelde bedragen voor het schooljaar 2020–2021.

Personeel en arbeidsmarktbeleid

Het bedrag per leerling voor personeel en arbeidsmarktbeleid is verhoogd doordat een deel van de prestatieboxmiddelen aan de lumpsum is toegevoegd. Bij het sluiten van de sectorakkoorden is de afspraak gemaakt dat wanneer er op sommige doelen uit de sectorakkoorden voldoende voortgang zou zijn behaald, (een deel van) de prestatieboxmiddelen aan de lumpsum konden worden toegevoegd. Dit geldt voor het po bijvoorbeeld voor de inzet van digitale leermiddelen, onderzoekend leren, wetenschap en techniek en toptalenten. Er is ruim 160 miljoen euro aan de lumpsum toegevoegd, met een verhoging van het bedrag per leerling voor personeel en arbeidsmarkbeleid van  107,59 euro per leerling.

De middelen bestemd voor cultuureducatie blijven specifiek inzichtelijk en betreffen 16,48 euro per leerling.

Daarnaast is in schooljaar 2021–2022, net als in schooljaar 2020–2021, het bedrag per leerling voor personeel en arbeidsmarkt verhoogd in verband met het versneld inzetten van de werkdrukmiddelen. Het bedrag per leerling voor werkdruk in het basisonderwijs bedraagt 252,78 euro per leerling, het bedrag per leerling in het speciaal basisonderwijs bedraagt 379,17 euro per leerling en het bedrag per leerling in het (voortgezet) speciaal onderwijs bedraagt 505,56 euro. Deze bedragen zijn onderdeel van het bedrag per leerling voor personeels- en arbeidsmarktbeleid.

Zware ondersteuning

In de voor schooljaar 2021–2022 vastgestelde bedragen voor zware ondersteuning PO en VO is een bedrag van 13,91 euro meegenomen voor hoogbegaafde leerlingen.

In de brief Voortgang onderwijs-zorgvan 30 oktober 2019 is aangekondigd dat het beschikbare budget voor leerlingen met een ernstig meervoudige beperking in de jaren 2020, 2021 en 2022 tijdelijk wordt verhoogd met 5 miljoen euro. Voor schooljaar 2020–2021 is er 10 miljoen euro beschikbaar.

Opslag Vervangingsfonds

De opslag voor het Vervangingsfonds is per 1 augustus 2021 ongewijzigd vastgesteld op 4,026 procent van de loonkosten en ook de opslag voor het Participatiefonds is ongewijzigd vastgesteld op 1,00 procent van de loonkosten. De opslagen en percentages in de bekostiging worden normatief vastgesteld en komen daarom niet altijd overeen met de exacte kosten die individuele schoolbesturen op onderdelen moeten maken. Hiermee dient rekening gehouden te worden in de bedrijfsvoering.

AVS Helpdesk

Neem contact op met de AVS Helpdesk
Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken.

helpdesk@avs.nl | Bel: 030-2361010

Gerelateerd nieuws