Minister Slob van Onderwijs heeft de Eerste Regeling bekostiging personeel PO 2020–2021 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2020–2021 op 25 maart 2020 gepubliceerd.

De belangrijkste inhoudelijke wijziging in deze regeling ten opzichte van eerdere regelingen is het vervallen van de bijzondere bekostiging voor leerlingen van wie de ouders een trekkend bestaan leiden. Het vervallen van deze bijzondere bekostiging is aangekondigd in de Eerste Regeling bekostiging personeel PO 2019–2020 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2019–2020. Met de komst van de nieuwe verdeelsystematiek voor de onderwijsachterstandsmiddelen (Stb. 2018, 334) zijn de schoolgewichten komen te vervallen.

De opgenomen prijsaanpassingen ten opzichte van de voorlopig vastgestelde bedragen voor het schooljaar 2019–2020 betreffen de verwerking van de afspraken uit het convenant ‘extra geld voor werkdrukverlichting en tekorten onderwijspersoneel in het funderend onderwijs 2020–2021’ over de werkdrukmiddelen en individuele scholingsrechten. Het kabinet haalt eenmalig 97 miljoen euro naar voren om te investeren in de verlaging van werkdruk in het primair onderwijs. Een speciaal deel hiervan is gereserveerd voor intensivering van de werkdrukmiddelen in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Daarnaast is er voor de komende twee jaar in totaal 21,2 miljoen euro vrijgemaakt voor individuele scholingsrechten, zoals dit ook binnen de sector vo is geregeld.

Ten opzichte van de voorlopig vastgestelde bedragen voor het schooljaar 2019–2020 is de aanpassing per 1 augustus 2020 voor de leraren, het onderwijsondersteunend personeel en de schoolleiding 0,115 procent. De aanpassing van alle bedragen personeels- en arbeidsmarktbeleid bedraagt 0,115 procent. Het bedrag per leerling voor personeels- en arbeidsmarktbeleid is daarnaast verhoogd in verband met het versneld inzetten van de werkdrukmiddelen. Het bedrag per leerling in het basisonderwijs stijgt naar 243,86 euro per leerling, het bedrag per leerling in het speciaal basisonderwijs stijgt naar 365,79 euro per leerling en het bedrag per leerling in het (voortgezet) speciaal onderwijs stijgt naar 487,72 euro. Deze bedragen zijn onderdeel van het bedrag per leerling voor personeels- en arbeidsmarktbeleid.

Ondanks de stijging van de werkdrukmiddelen daalt het totale bedrag per leerling voor het basisonderwijs voor personeels- en arbeidsmarktbeleid met 13,82 euro per leerling ten opzichte van de voorlopige bedragen voor schooljaar 2019–2020. Dit is vanwege de correctie voor het in balans brengen van de verdeling van de middelen voor verschillende onderwijssoorten uit de Regeling bijzondere en aanvullende bekostiging PO en VO 2019.
De opslag voor het Vervangingsfonds is per 1 augustus 2020 ongewijzigd vastgesteld op 4,026 procent van de loonkosten en ook de opslag voor het Participatiefonds is ongewijzigd vastgesteld op 1,00 procent van de loonkosten. De opslagen en percentages in de bekostiging worden normatief vastgesteld en komen daarom niet altijd overeen met de exacte kosten die individuele schoolbesturen op onderdelen moeten maken.

Om bekostiging voor internationaal georiënteerd basisonderwijs te ontvangen moet een aanvraag zijn ontvangen voor 1 juli 2020. In de praktijk komt het voor dat een bevoegd gezag geen aanvraag, of een te late aanvraag, voor deze bekostiging indient op grond van artikel 9, eerste lid, van de regeling. Zonder aanvraag wordt geen besluit genomen en is er geen sprake van een initiële toekenning. Door deze wijziging kan een bevoegd gezag ook bekostiging voor de toename van het aantal leerlingen ontvangen wanneer voor het schooljaar 2020–2021 nog geen toekenning is afgegeven.

Voor opvang asielzoekers in procesopvanglocaties en gezinslocaties en bijzondere bekostiging voor leerlingen met een ernstige meervoudige beperking geldt dat het bevoegd gezag alleen de gevraagde aantallen en gegevens hoeft op te sturen naar DUO. Het is niet de bedoeling om persoonsgegevens als bijlage mee te sturen. De in de regeling genoemde bewijsstukken worden bewaard in de eigen schooladministratie.

In de brief Voortgang onderwijs-zorg van 30 oktober 2019 is aangekondigd dat het beschikbare budget voor leerlingen met een ernstig meervoudige beperking in de jaren 2020, 2021 en 2022 tijdelijk wordt verhoogd met 5 miljoen euro. Voor schooljaar 2020–2021 is er 10 miljoen euro beschikbaar.

De middelen voor de prestatiebox worden in schooljaar 2020–2021 voor het laatst onder de huidige voorwaarden beschikbaar gesteld. In het bedrag is per leerling een bedrag van 15,82 euro opgenomen voor cultuureducatie.

Downloads