Minister Slob van Onderwijs heeft de Eerste Regeling bekostiging personeel PO 2018–2019 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2018–2019 gepubliceerd. Volgens de minister zijn er geen inhoudelijke wijzigingen in deze regeling voor schooljaar 2018–2019 ten opzichte van de regeling voor het voorgaande schooljaar.

In hoofdstuk 6 is een algemeen artikel ingevoegd waarin de Algemene termijnenwet van toepassing is verklaard op deze regeling en is geregeld dat voor zover een peildatum op een dag valt waarop geen onderwijs verzorgd wordt deze naar de eerstvolgende schooldag kan worden verschoven. Als gevolg hiervan zijn ook de daarop volgende artikelen vernummerd.

De opgenomen prijsaanpassingen ten opzichte van de voorlopig vastgestelde bedragen voor het schooljaar 2017–2018 betreffen de verwerking van de oploop in het functiemixbudget. Ten opzichte van de voorlopig vastgestelde bedragen voor het schooljaar 2017–2018 is de aanpassing per 1 augustus 2018 voor de leraren 0,191 procent. Voor het onderwijsondersteunend personeel en voor de schoolleiding is de gemiddelde personeelslast ongewijzigd. De aanpassing van alle bedragen personeels- en arbeidsmarktbeleid (P&A) bedraagt 0,191 procent. Daarnaast is het bedrag per leerling in het P&A-budget verhoogd in verband met de afspraken over de werkdruk en zijn de bedragen voor basisscholen met minder dan 145 leerlingen in artikel 6 verhoogd in verband met het extra geld dat het kabinet heeft vrijgemaakt voor de ondersteuning van kleine scholen.

Opslag Vervangingsfonds
De opslag voor het Vervangingsfonds is per 1 augustus 2018 ongewijzigd vastgesteld op 4,026 procent van de loonkosten en ook de opslag voor het Participatiefonds is ongewijzigd vastgesteld op 1,00 procent van de loonkosten. De opslagen en percentages in de bekostiging worden normatief vastgesteld en komen daarom niet altijd overeen met de exacte kosten die individuele schoolbesturen op onderdelen moeten maken. Hiermee dient rekening gehouden te worden in de bedrijfsvoering.

Werkdrukvermindering en verdere aanpassingen
In het kader van de afspraken over de vermindering van de werkdruk in het primair onderwijs is het bedrag per leerling met € 155,55 verhoogd.

In de voor 2018–2019 vastgestelde bedragen voor zware ondersteuning PO en VO, is een bedrag van € 12,39 meegenomen voor hoogbegaafde leerlingen.

De ondersteuningsbekostiging voor de cluster 2-instellingen is ten opzichte van de voor 2017–2018 vastgestelde bedragen in totaal met  218.400 euro verlaagd in verband met de bekostiging van het verblijf van cluster 2-leerlingen in het internaat in Haren.

In het bedrag per leerling (artikel 39) is een bedrag van € 11,87 opgenomen voor cultuureducatie.

In artikel 41 is de verdeling van de betaling van het bedrag voor de prestatiebox primair onderwijs over het eerste en het laatste deel van het schooljaar aangepast. In 2017–2018 werd 33,6 procent in november uitbetaald, en 66,4 procent in maart. Om budgettechnische redenen zijn deze percentages aangepast naar 44,7 procent respectievelijk 55,3 procent.

Links

Downloads

Gerelateerd nieuws