Regeling overgangsbekostiging vereenvoudiging bekostiging vo

Op 28 oktober 2020 is de Wet vereenvoudiging grondslagen bekostiging vo-scholen vastgesteld. Met de wet wordt de bekostiging van het voortgezet onderwijs vereenvoudigd. De vereenvoudiging van de bekostiging leidt tot een andere verdeling van de beschikbare middelen in de bekostiging van het voortgezet onderwijs. Dit leidt tot herverdeeleffecten. Om de schoolbesturen in staat te stellen om de herverdeeleffecten op te kunnen vangen, gaat de invoering van het vereenvoudigde bekostigingsstelsel gepaard met twee overgangsregelingen: een algemene overgangsregeling en een specifieke overgangsregeling.

De algemene overgangsregeling zorgt ervoor dat schoolbesturen stapsgewijs naar het nieuwe niveau van de bekostiging toegroeien. Het herverdeeleffect wordt in gelijke stappen op- en afgebouwd. De algemene overgangsregeling betreft een periode van vier jaar na invoering en ziet dus op de kalenderjaren 2022 tot en met 2025. Als een schoolbestuur een positief herverdeeleffect heeft, zal de toename van de bekostiging in deze periode stapsgewijs worden opgebouwd met het ritme 20%–40%– 60%–80%. Als een schoolbestuur een negatief herverdeeleffect heeft, zal de bekostiging met hetzelfde ritme worden afgebouwd. Op die manier wordt gezorgd voor een geleidelijke overgang naar de nieuwe bekostiging. Voor de schoolbesturen met een negatief herverdeeleffect van meer dan 3 procent is er een specifieke overgangsregeling van vijf jaar om de teruggang in de bekostiging te temporiseren. De specifieke overgangsregeling corrigeert bovenop de algemene overgangsregeling het verschil tussen het werkelijke herverdeeleffect en een negatief herverdeeleffect van 3 procent. Hierdoor hebben deze schoolbesturen meer tijd en ruimte om hun bedrijfsvoering in te richten volgens de nieuwe financiële situatie.

De twee overgangsregelingen hebben alleen betrekking op de basisbekostiging van het voortgezet onderwijs. Aanvullende bekostigingsregelingen, zoals het ondersteuningsbedrag lwoo/pro en het Leerplusarrangement, worden bij het bepalen van het herverdeeleffect per schoolbestuur niet meegerekend. Om het herverdeeleffect per schoolbestuur vast te stellen, wordt per schoolbestuur een vergelijking gemaakt tussen enerzijds de nieuwe, vereenvoudigde bekostiging voor dat schoolbestuur na inwerkingtreding van de wet en anderzijds de bekostiging die het schoolbestuur zou hebben gekregen als de wet niet in werking was getreden.


De hoogte van de nieuwe bekostiging wordt bepaald op grond van de Regeling bekostiging vo-scholen en samenwerkingsverbanden vo, die per 1 januari 2022 is ingegaan. De hoogte van de oude bekostiging werd bepaald door de Regeling vaststelling bedragen landelijke gemiddelde personeelslast vo en de Regeling bekostiging exploitatiekosten vo. Deze regelingen zijn per 1 januari 2022 komen te vervallen. Om voor het kalenderjaar 2022 een vergelijking te maken tussen de oude en de nieuwe bekostiging, bevat deze regeling de hoogte van de bekostigingsbedragen uit deze twee regelingen voor het kalenderjaar 2022, als ware de wet nog niet in werking getreden.

Het herverdeeleffect per schoolbestuur wordt vastgesteld op basis van de door de accountant goedgekeurde leerlingentelling van 1 oktober 2021. De Regeling overgangsbekostiging vereenvoudiging bekostiging vo is hieronder te downloaden.

Neem contact op met de AVS Helpdesk
De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt. Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl

Meer informatie over de AVS Helpdesk en openingstijden