Op 4 september 2019 heeft minister Van Engelshoven van Onderwijs de Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019 gepubliceerd.

Jaarlijks moet het bevoegd gezag van een school (bij het primair onderwijs inclusief de samenwerkingsverbanden) de jaarstukken indienen om de ontvangen bekostiging en subsidies te verantwoorden. Hiervoor wordt jaarlijks een accountantsprotocol opgesteld, waarin aanwijzingen zijn opgenomen voor de instellingsaccountants. Het bevoegd gezag moet naast het jaarverslag met de controleverklaring en een assurance-rapport over de bekostigingsgegevens – voor zover deze is afgegeven – ook een rapport van bevindingen inzenden.

Over de inhoud van het accountantsprotocol heeft gedurende de eerste helft van het kalenderjaar 2019 afstemming plaatsgevonden met de vertegenwoordigers van de betrokken partijen.

De regeling heeft betrekking op het kalenderjaar 2019 en werkt daarom terug tot en met 1 januari 2019, omdat in het accountantsprotocol ook rekening moet worden gehouden met de nieuwe voorschriften en wet- en regelgeving die gedurende het jaar worden gepubliceerd en die betrekking hebben op het kalenderjaar 2019.

Downloads

Gerelateerd nieuws

  • Doorstroom vmbo-havo en havo-vwo wettelijk geregeld

  • Aanmelden Innovatietraject nieuwe schooljaar voor vo-scholen

  • Corona-protocol volledige heropening voortgezet onderwijs

  • Quarantaine na vakantie geen geldige reden voor schoolverzuim