Op 5 september 2016 is de Regeling tegemoetkoming studiekosten onderwijsmasteropleidingen gepubliceerd. Deze regeling is een voortzetting van wat voorheen hoofdstuk 2b (‘subsidie voor het aantrekken van studenten in het lerarenberoep’) van de Regeling lerarenbeurs voor scholing, zij-instroom en bewegingsonderwijs 2009–2017 was. Dit hoofdstuk was per 1 september 2015 van kracht. Met uitzondering van de toevoeging van de masteropleiding ‘talentontwikkeling en diversiteit’, is de subsidie inhoudelijk niet gewijzigd.

Primair onderwijs
In het primair onderwijs is er behoefte om (academische) pabo-afgestudeerde studenten die een masteropleiding volgen, te behouden voor het lerarenberoep. De regeling draagt bij aan het behoud van deze studenten op de arbeidsmarkt. Voor de kalenderjaren 2016 en 2017 is er een budget van 1 miljoen euro per jaar beschikbaar.

Voortgezet onderwijs
In het voortgezet onderwijs is de instroom op de universitaire lerarenopleidingen niet voldoende om de verwachte (en structurele) tekorten op te vullen in bepaalde vakken. Met name in de bèta- en techniekvakken en de moderne vreemde talen zijn meer masteropgeleide leraren nodig. De regeling stimuleert de instroom op de universitaire lerarenopleidingen en de verwachte uitstroom van studenten naar het lerarenberoep. Voor de jaren 2016 tot en met 2018 is er een bedrag van 3 miljoen euro per jaar beschikbaar.

De regeling is uitsluitend van toepassing op studenten die:
de pabo met goed gevolg hebben afgerond en staan ingeschreven voor één van de volgende masteropleidingen:
a.special education needs;
b.leren en innoveren;
c.talentontwikkeling en diversiteit;
d.pedagogiek;
e.pedagogische wetenschappen;f.onderwijskunde;
of staan ingeschreven voor een eenjarige of tweejarige voltijdse masteropleiding aan een lerarenopleiding die een eerstegraads bevoegdheid oplevert in één van de volgende tekortvakken:
g.Nederlands;
h.Frans;
i.Duits;
j.Engels;
k.Grieks;
l.Latijn;
m.informatica;
n.natuurkunde;
o.wiskunde; of
p.scheikunde.
Subsidie voor de studiejaren 2016–2017 tot en met 2018–2019 kan worden aangevraagd van 1 augustus tot en met 31 oktober van het jaar waarin het studiejaar aanvangt.
Subsidie voor de masteropleidingen, genoemd onder e tot en met p, kan tevens worden aangevraagd van 1 december tot en met 31 maart van het lopende studiejaar, kan met uitzondering van het studiejaar 2018–2019.
Subsidie voor de opleidingen, genoemd onder a tot en met f, niet worden aangevraagd voor het studiejaar 2018–2019.
 

Links

Downloads

Gerelateerd nieuws

  • Sectorale routekaart voor verduurzaming schoolgebouwen

  • Voortzetting prestatieboxgelden

  • In 2019 geen stijging van ziekteverzuim onder onderwijzend personeel vo

  • Minder geld voor Lerarenbeurs vanwege verschuiving budgetten