Regeling korttijdelijken wijzigt per 1 januari aanstaande

Vanaf 1 januari aanstaande geldt niet meer de dertig weken in 18 maanden regeling. In de aanbiedingsbrief bij de CAO-PO 2006-2008 wordt hiervan al melding gemaakt. De bepalingen zijn opgenomen in de artikelen 3.5 en 4.5 van de CAO PO 2006-2008.Wanneer een korttijdelijke een werknemer in een tijdelijke vacature, een vervanger, werknemers op contract- of projectbasis in een periode van drie jaar steeds dienstverbanden heeft met niet langere tussenpozen dan drie maanden, geldt met ingang van de laatste dag van die drie jaar de arbeidsovereenkomst als aangegaan voor onbepaalde tijd. Anders dan in de vorige CAO-PO is het vanaf 1 januari 2007 zo dat automatisch, na drie jaar, het dan bestaande dienstverband of een nieuw dienstverband is aangegaan voor onbepaalde tijd. Of de korttijdelijke tenminste voldoende functioneert is dan niet meer relevant. Op grond van de nieuwe regeling is het van groot belang om de termijn van drie jaar goed in de gaten te houden. Ook is het belangrijk dat de leidinggevende functionerings- en beoordelingsgesprekken voert. Op die manier houdt deze zicht op het functioneren. Als blijkt dat het functioneren niet naar wens is, zal in ieder geval de termijn van drie jaar niet overschreden mogen worden. Maar een termijn van drie jaar is dusdanig lang dat deze bij onvoldoende functioneren niet snel zal worden overschreden. Voor vervangers geldt bovendien nog de regeling dat wanneer na twaalf maanden vervanging de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet zonder dat van vervanging sprake is een reguliere betrekking of bijvoorbeeld op project- of contractbasis, dit dienstverband ook voor onbepaalde tijd geldt. Ook hierbij is weer van kracht dat de termijn van twaalf maanden tot stand komt door perioden met niet meer dan drie maanden ertussen.OvergangsregelingWaar kunnen korttijdelijken die tot 1 januari aanstaande regelmatig hebben vervangen nu aanspraak op maken? Voor de vervangers niet de overige korttijdelijken die nu in dienst zijn, geldt dat de periode dat ze werken vanaf 1 januari 2006 meetelt in de twaalf-maanden- termijn. Als zij op 1 januari 2007 twaalf maanden hebben gewerkt met tussenpozen van niet meer dan drie maanden en zij krijgen een volgend dienstverband aangeboden zonder dat van een vervangingsbetrekking sprake is, gebeurt dit meteen in vaste dienst. Voor werknemers die nu al regelmatig vervangen en hiermee doorgaan na 1 januari 2007, bestaat er geen overgangsregeling. Voor hen begint op 1 januari aanstaande een nieuwe termijn van 36 maanden. Theoretisch kan een vervanger dus wel drieëneenhalf jaar in dienst zijn, voordat hij of zij aanspraak maakt op een reguliere vacature. Als zich in de tussentijd echter een vacature voordoet en de betreffende vervanger functioneert tenminste voldoende, dan getuigt het van goed werkgeversschap als deze vacature aangeboden wordt aan de betreffende vervanger. Op grond van het voorgaande gebeurt dit dan overigens meteen in vaste dienst.AdviesDe AVS adviseert schoolleiders goed overzicht te houden op het soort dienstverband van zijn of haar werknemers en de duur van de verschillende dienstverbanden. Verder raadt de AVS aan om, net als bij de proeftijders, ook structureel een functionerings- en beoordelingsgesprek te voeren met vervangers, zodat er geen ongewenste vaste dienstverbanden ontstaan. Bovendien vallen vervangers ook onder de CAO-PO en zijn op hen dus ook de bepalingen over introductie, begeleiding en de gesprekkencyclus van toepassing. Vooral bij een dalend leerlingenaantal is het van belang goed te kijken welke arbeidsovereenkomsten vast kunnen worden en welke niet. De CAO-PO 2006-2008, inclusief aanbiedingsbrief, is te raadplegen viaCAO-PO. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de AVS Helpdesk, tel. 030-2361010.ActueelKader Primair 4 – december 2006

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.