De Regeling informatievoorziening WVO bevat de verplichtingen voor structurele gegevensleveringen van bevoegde gezagsorganen in het voortgezet onderwijs aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). De kaders hiervoor zijn onder andere vastgelegd in het Besluit informatievoorziening WVO.
 
Met deze regeling zijn de verplichtingen rondom informatie-uitwisseling in het vo integraal in één ministeriële regeling opgenomen, doordat hierin ook de Regeling gegevenslevering onderwijsnummer VO en de op het voortgezet onderwijs betrekking hebbende bepalingen uit de Regeling gebruik gegevens bron zijn geïntegreerd.
 
Als gevolg van deze samenvoeging zijn, voor zover noodzakelijk, enkele technische aanpassingen verwerkt en is een aantal aanvraagformulieren voor aanvullende bekostiging komen te vervallen (eventueel benodigde aanvraagformulieren worden waar nodig in de betreffende regelingen voor aanvullende bekostiging genoemd). Deze systematiek, het onderbrengen van de gegevenslevering in een ministeriële regeling, sluit beter aan bij de informatie-uitwisseling zoals die ook in het primair onderwijs is ingericht.

De regeling is opgebouwd uit een algemeen deel, bepalingen over het gebruik van gegevens uit het basisregister onderwijs, de levering van inschrijvings- en examengegevens van vo-leerlingen en de levering van organisatie- en personeelsgegevens en gegevens voor het lerarenregister en registervoorportaal. 

Downloads

Gerelateerd nieuws

  • Reden voor alertheid, maar scholen kunnen open zonder nieuwe maatregelen

  • VO-raad vraagt OMT-advies over ventilatie

  • E-mailservice ‘Regelingen OCW’ gestopt per 1 augustus 2020

  • Wijzigingen onderzoekskaders inspectie