Er is in de afgelopen maanden al veel over geschreven, maar nu is de Regeling bijzondere en aanvullende bekostiging uitvoering Nationaal Programma Onderwijs PO en VO op 27 augustus 2021 door minister Slob gepubliceerd.

Het doel van het programma is om de vertragingen, die als gevolg van de COVID-19 crisis en het sluiten van scholen en instellingen zijn ontstaan, in te lopen. Deze regeling is specifiek gericht op het primair en voortgezet onderwijs. De regeling zorgt er voor dat de scholen en samenwerkingsverbanden in het schooljaar 2021-2022 bijzondere of aanvullende bekostiging krijgen.

Met genoemde regeling worden drie onderdelen uit het Nationaal Programma Onderwijs doorgevoerd, te weten:

  1. Bekostiging voor scholen in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs ten behoeve van de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs;
  2. Bekostiging voor nieuwkomers voortgezet onderwijs ten behoeve van de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs;
  3. Bekostiging voor samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs in verband met de hogere kosten door de aanwezigheid van extra leerlingen in het praktijkonderwijs als gevolg van COVID-19.

De navolgende bedragen worden voor de uitvoering van de gelden Nationaal Programma Onderwijs extra beschikbaar gesteld:

  • € 701,16 per leerling voor basisscholen;
  • € 1.051,74 per leerling voor speciale scholen voor basisonderwijs en
  • € 1.402,31 per leerling voor scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs.

In het kader van de bijzondere bekostiging scholen voor primair onderwijs met veel leerlingen met een risico op een onderwijsachterstand verstrekt de minister bijzondere bekostiging aan:

a. het bevoegd gezag van een basisschool. Het bedrag per eenheid achterstandsscore bedraagt € 251,16;

b. het bevoegd gezag van een speciale school voor basisonderwijs of een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs waar op 1 oktober 2020 meer dan 4 leerlingen met een niet-Nederlandse culturele achtergrond staan ingeschreven. Het bedrag per leerling met een niet-Nederlandse culturele achtergrond bedraagt € 548,56.
De aanvullende bekostiging scholen voor voortgezet onderwijs bestaat uit een bedrag per leerling in het beroepsgericht onderwijs. De bekostiging bedraagt € 350,58 per leerling.

De aanvullende bekostiging scholen voor voortgezet onderwijs met veel leerlingen met een risico op een onderwijsachterstand bedraagt per eenheid achterstandsscore € 1.038,63. De achterstandsscore is voor elke school eenmalig berekend door het Centraal bureau voor de statistiek op basis van de onderwijsscore van de leerlingen die op 1 oktober 2020 zijn ingeschreven op een school voor voortgezet onderwijs.

De Minister verstrekt voor de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 aan het bevoegd gezag van een school voor voortgezet onderwijs die onderwijs aan nieuwkomers verzorgt extra aanvullende bekostiging voor de extra ondersteuning bij het onderwijs aan nieuwkomers in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs. De extra aanvullende bekostiging wordt per school berekend op basis van het aantal nieuwkomers dat op een of meer van de peildata 1 april 2020, 1 juli 2020, 1 oktober 2020, 1 januari 2021 en 1 april 2021 aan de school staat ingeschreven.

Bij de vaststelling van de extra aanvullende bekostiging wordt uitgegaan van de aantallen nieuwkomers die op de peildata in het register onderwijsdeelnemers zijn opgenomen. De extra aanvullende bekostiging bedraagt € 2.619,47 per nieuwkomer.

Aan een samenwerkingsverband voortgezet onderwijs wordt een aanvullende bekostiging aan in verband met de hogere kosten door de aanwezigheid van extra leerlingen in het praktijkonderwijs verstrekt. Het bedrag per leerling bedraagt € 237,02.

Tot slot wordt de Regeling aanvullende bekostiging strategisch personeelsbeleid, begeleiding en verzuim voortgezet onderwijs gewijzigd. In artikel 4, onderdeel a, wordt het bedrag ‘€ 93,90’ vervangen door ‘€ 795,06’.
Regeling bijzondere en aanvullende bekostiging uitvoering Nationaal Programma Onderwijs PO en VO is te hieronder te downloaden.

Neem contact op met de AVS Helpdesk

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt.

Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl

Gerelateerd nieuws