Regeling bekostiging personeel PO 2022–2023 gepubliceerd

In de Staatscourant van 4 april jl. is de Regeling bekostiging personeel PO 2022–2023 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2022–2023 gepubliceerd. Belangrijk: in deze regeling worden prijzen en bedragen voor de periode augustus 2022 tot en met december 2022 vastgesteld.

Vanaf 1 januari 2023 gaat de nieuwe, vereenvoudigde bekostigingssystematiek in en dan zal de bekostiging op kalenderjaarbasis gaan plaatsvinden. Er wordt een separate regeling opgesteld waarin de bekostigingsbedragen voor kalenderjaar 2023 worden vastgesteld. Die definitieve regeling verschijnt na de zomer van 2022. In deze regeling worden de extra middelen verwerkt, waarbij zal worden uitgegaan van:

  • de begroting 2022 (voor het dichten van de loonkloof met het voortgezet onderwijs),
  • het coalitieakkoord 2021 en de
  • indexatie van 2022.

Om het aantal regelingen beperkt te houden, zijn de verschillende bekostigingsregelingen in deze regeling samengebracht.

  •  Zo worden naast de lumpsumbedragen ook de bedragen voor het personeels- en arbeidsmarktbeleid meteen vastgesteld.
  • In de nieuwe regeling zijn de standaard bijzondere omstandigheden opgenomen op grond waarvan bijzondere bekostiging kan worden aangevraagd. De enige uitzondering hierop betreft de bijzondere bekostiging in verband met samenvoeging (zie daarvoor Regeling bijzondere bekostiging bij fusie en opheffing van scholen in het primair onderwijs).

Zoals gezegd, geldt de regeling slechts voor vijf maanden, waarvan de betaling plaatsvindt volgens het ‘oude’ betaalritme van de lumpsum. Dat betekent dat deze maanden niet 5/12 van de bekostiging (= 41,67%) wordt betaald, maar slechts 34,55%. Normaal werd dat ‘tekort’ (in de boeken gezet als vordering op OCW) weer goedgemaakt in het tweede deel van het schooljaar – dat is het ministerie nu niet van plan!

Het wegvallen van deze vordering heeft een fors negatief = onwenselijk effect op de vermogenspositie van schoolorganisaties. Dit kan leiden tot bezuinigingen in het onderwijs, doordat scholen het weerstandsvermogen weer op het gewenste niveau moeten brengen. De PO-Raad heeft zijn leden in dit kader gewezen op een initiatief voor een gezamenlijke bezwaarprocedure. Voor nadere informatie en aanmelding kan je bestuur contact opnemen met de PO-Raad. In de download vind je de volledige regeling inclusief de correcte bedragen.