De Regeling bekostiging personeel PO 2007-2008 lumpsumbedragen is op een aantal onderdelen aangepast. Het betreft onder andere aanpassingen vanuit het 'Convenant schoolleiding kleine basisscholen'.Deze 'convenantsgelden' maken in de aangepaste regeling nu wel deel uit van het budget voor personeels en arbeidsmarktbeleid (PAB). Het bedrag van 4.600 euro blijft hetzelfde. Scholen die op de teldatum 1 oktober 2006 195 leerlingen of minder hadden, komen voor deze vergoeding in aanmerking. De bestaande regeling wordt in feite onverkort voortgezet, maar nu als onderdeel van het PAB-budget. Daarom zal het bedrag nu ook jaarlijks geïndexeerd worden.

Andere aanpassingen
De continue groei van het aantal cluster 4 leerlingen heeft geleid tot een aanvullende regeling, in de vorm van extra bekostiging voor cluster 4 scholen met sterke groei (meer dan 10 procent). De PAB-bedragen van instellingen voor visueel gehandicapten voor 2006/2007 zijn aangepast op basis van gecorrigeerde gegevens van betrokken instellingen. Ook is het bedrag per schoolgewicht met het oog op de specifi eke uitkering aan gemeenten ter bestrijding van onderwijsachterstanden verhoogd (0.63 procent).Tot slot is de regeling omtrent de levering van de gewogen gemiddelde leeftijd GGL uitgebreid: voor de gegevenslevering van 1 december moet gebruik worden gemaakt van de gegevens die in november in het salarissysteem zijn verwerkt. Dit omdat de opgave van de (GGL) vaak achterliep door terugwerkende krachtmutaties die niet tijdig waren verwerkt. De opgave van 1 december impliceert dus in de praktijk dat deze al ruim voor die datum in een geautomatiseerd salarissysteem moet zijn ingevoerd.Wellicht zullen de lumpsumbedragen 2007/2008 in de loop van dit schooljaar alsnog wijzigen, omdat de onderhandelingen over de sector-cao tussen de bonden en het ministerie nog geen resultaat hebben opgeleverd. Een salarismaatregel heeft bijvoorbeeld een fl ink effect op de uitgaven van een bestuur; die moet daarom tijdig de verhoogde (Gemiddelde Personeelslast) GPL ter beschikking hebben.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws