Op 12 juli 2019 heeft minister Slob van Onderwijs de wijziging van de Regeling bekostiging exploitatiekosten vo en de Regeling vaststelling bedragen landelijke gemiddelde personeelslast vo in verband met het vaststellen van de bedragen voor de kalenderjaren 2019 en 2020 bekendgemaakt.
 
Deze regelingen bepalen de hoogte van de reguliere bekostiging van scholen in het voortgezet onderwijs en worden elk jaar gezamenlijk met één regeling geactualiseerd. Met deze wijzigingsregeling worden de bekostigingsbedragen geactualiseerd voor de kalenderjaren 2019 en 2020.
 
In 2019 is er geen kabinetsbijdrage voor prijsontwikkeling beschikbaar. Daarom zijn de definitieve bedragen in deze regeling voor het kalenderjaar 2019 gelijk aan de voorlopige bedragen zoals deze vorig jaar zijn gepubliceerd en nu in de regeling zijn opgenomen.
De voorlopige bedragen voor het kalenderjaar 2020 zijn gelijk aan de definitieve bedragen voor het kalenderjaar 2019. De prijsbijstelling in het voortgezet onderwijs wordt gebruikt ter dekking van problematiek op de OCW-begroting. Dit is bij voorjaarsnota 2019 aan de Tweede Kamer bekendgemaakt. Naast enkele technische aanpassingen van de regeling zijn de onderwijsinhoudcodes geüpdatet. De nieuwe codes worden voor het eerst gebruikt bij de leerlingentelling van 1 oktober 2019 en zijn van toepassing op de bekostiging voor 2020. De oude codes zijn nog van toepassing op de bekostiging voor 2019.

De bedragen landelijke gemiddelde personeelslast vo voor het kalenderjaar 2019 zijn aangepast op basis van de kabinetsbijdrage voor loonontwikkeling in 2019. Deze bijdrage bedraagt 3,13 procent. Daarnaast zijn de bedragen voor het kalenderjaar 2020 opgenomen in de regeling. Voor het onderwijzend personeel zijn deze bedragen hoger dan in 2019, omdat er extra middelen beschikbaar zijn gekomen door het Actieplan Leerkracht. Het gaat om een verhoging van 0,38 procent.

Conform de procedure zijn de bedragen gelijktijdig met de publicatie in de Staatscourant voorgelegd aan de Tweede Kamer. De leden hebben vier weken de tijd om hierop te reageren.

Downloads

Gerelateerd nieuws