De ‘Regeling personele bekostiging bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs in schooljaar 2014/2015’ is bekend. De belangrijkste inhoudelijke wijziging ten opzichte van de regeling in voorgaande schooljaren houdt verband met de invoering van Passend onderwijs per 1 augustus 2014.

De personele bekostiging van scholen in het primair onderwijs wordt elk schooljaar toegekend. In de regeling worden de bedragen daarvoor vastgesteld. Een aantal artikelen zijn komen te vervallen, zoals de artikelen over de leerlinggebonden financiering (LGF) en de aanwezigheid visueel gehandicapte leerlingen. Ook komt de vergoeding voor regionale expertisecentra te vervallen, omdat de centra met ingang van 1 augustus 2014 worden opgeheven. De bijbehorende middelen gaan vanaf die datum naar de samenwerkingsverbanden.

In het Nationaal Onderwijsakkoord (NOA) en het Begrotingsakkoord van eind vorig jaar tussen het kabinet en de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP zijn nieuwe investeringen vanaf 2015 voor het primair onderwijs in het vooruitzicht gesteld. De prijzen in de nieuwe regeling zijn hierop nog niet aangepast, omdat “het daadwerkelijk beschikbaar komen van de extra middelen en de wijze waarop dit gebeurt onder andere afhankelijk is van nog te maken afspraken over modernisering van de arbeidsvoorwaarden en het sluiten van een sectorakkoord.” Pas als duidelijk is hoe de extra middelen beschikbaar zullen worden gesteld, kunnen de prijzen waar nodig worden bijgesteld. Het ministerie van OCW verwacht later in 2014 meer duidelijkheid.

De prijsaanpassingen die in deze regeling voor het schooljaar 2014/2015 zijn verwerkt, betreffen alleen de bijstellingen die volgen uit het Actieplan Leerkracht. Meer specifiek gaat het om het resterende deel van het functiemixbudget voor 2014 en om het functiemixbudget voor de eerste zeven maanden van 2015. Ten opzichte van de vastgestelde bedragen voor het schooljaar 2013/2014 worden hiermee de voorlopige bedragen voor het schooljaar 2014/2015 voor de gemiddelde personele last van het onderwijzend personeel met 0,278 procent verhoogd.

De volgende prijzen in de regeling blijven ongewijzigd:
• De gemiddelde personele last van het onderwijsondersteunend personeel en van de schoolleiding;
• De opslag voor het Vervangingsfonds is per 1 augustus 2014 ongewijzigd vastgesteld op 4,026 procent van de loonkosten;
• De opslag voor het Participatiefonds is ongewijzigd vastgesteld op 1 procent van de loonkosten.
De officiële bekendmaking van de nieuwe regeling is te downloaden via www.avs.nl/dossiers/financien/lumpsum.
 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws