Regeling aanvullende en bijzondere bekostiging eindexamens 2021

Op 31 augustus 2021 hebben de ministers Slob en Van Engelshoven de Regeling aanvullende en bijzondere bekostiging eindexamens 2021 bekendgemaakt. De aanvullende en bijzondere bekostiging heeft als doel de scholen en instellingen tegemoet te komen in de kosten die zij maken voor het uitvoeren van het maatregelenpakket voor de eindexamens 2021.

De regeling bestaat uit drie onderdelen:

  1. Extra ondersteuning aan kandidaten voorafgaand aan het examen. Om er voor te zorgen dat kandidaten op reguliere scholen in het voortgezet onderwijs, kandidaten in het voortgezet speciaal onderwijs en op vavo-instellingen ook in 2021 zo goed mogelijk voorbereid worden op het eindexamen en de overstap naar het vervolgonderwijs of bij de volgende stap binnen het voortgezet onderwijs worden middelen beschikbaar gesteld om kandidaten hierbij te ondersteunen. Om kansengelijkheid te bevorderen krijgen scholen met achterstandsleerlingen hiervoor meer budget.
  2. Een extra vergoeding voor docenten die lesgeven aan een examenklas in de regio Noord. Door het extra tijdvak dat op de school moet worden georganiseerd, hebben docenten die lesgeven aan een examenklas in de regio Noord ook in de eerste week van de zomervakantie nog werkzaamheden. Dat betekent dat docenten in de regio Noord minder vakantie hebben. De regeling biedt budgettaire ruimte voor compensatie van docenten op scholen in het regulier voortgezet onderwijs en op vavo-instellingen voor het verrichten van werkzaamheden in de vakantie.
  3. Een extra vergoeding voor scholen in heel Nederland ten behoeve van de afname van de extra herkansing voor het centrale examen. Door de extra herkansing moeten scholen in heel het land extra personele inzet plegen. De extra personele inzet is onder andere nodig voor het begeleiden van kandidaten die een extra herkansing doen, de correctie van de (her)examens en het organiseren van een extra tijdvak op school. Hiervoor wordt een bedrag per kandidaat aangeboden op reguliere scholen in het voortgezet onderwijs en vavo-instellingen, aangevuld met een bedrag per kandidaat die een extra herkansing afleggen.
    Voor scholen, bedoeld in artikel 1 van de WEC, wordt een bedrag per kandidaat aangeboden waarmee tegemoet wordt gekomen aan de extra personele inzet die nodig is voor het begeleiden van kandidaten die een extra herkansing doen, de correctie van de (her)examens en/of het organiseren van een extra tijdvak op een school. Waar in de toelichting wordt gesproken over kandidaten op een school, bedoeld in artikel 1 van de WEC, wordt gedoeld op kandidaten die het volledige of een deel van het examen afleggen op de eigen school die in het bezit is van een eindexamenlicentie, op een andere reguliere school in het voortgezet onderwijs of vavo of kandidaten die via het staatsexamen het examen afleggen, tenzij anders wordt aangegeven.
    Alle studenten die in 2021 staan ingeschreven op een vavo-instelling en leerlingen die zijn uitbesteed aan een vavo-instelling worden beschouwd als kandidaten.

De vergoedingsbedragen van € 157 tot € 389 per kandidaat, afhankelijk van de situatie per school.

De Regeling aanvullende en bijzondere bekostiging eindexamens 2021 is te hieronder te downloaden.