In verband met de daling van het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs in de krimpregio’s stelt de minister van OCW een extra toeslag beschikbaar voor geïsoleerde vestigingen en voor kleine geïsoleerde scholengemeenschappen.

De terugloop in leerlingenaantal is met name zichtbaar in dunbevolkte gebieden. Dit stelt schoolbesturen voor de grote uitdaging om het onderwijsaanbod, ondanks de leerlingendaling, kwalitatief goed en bereikbaar te houden. Soms vraagt het aanbieden van regionaal onderwijs om het maken van keuzes, bijvoorbeeld door verschuiving van het aanbod of het aangaan van samenwerking.

Volgens de minister is in tijden van leerlingendaling het in stand houden van scholen en vestigingen geen doel op zich. Het garanderen van een bereikbaar en kwalitatief goed onderwijsaanbod moet centraal staan. Daarbij is het van belang dat besturen over de grenzen van het eigenbelang en de denominatie heen kijken. Er zijn echter situaties waarin er meer nodig is. Er zijn scholen, met name in dunbevolkte gebieden, die dusdanig geïsoleerd liggen dat verdere samenwerking (bijvoorbeeld fusie) niet mogelijk is. Deze scholen, vaak de laatste brede scholengemeenschap in de regio, zijn onmisbaar omwille van de leefbaarheid in het gebied en het handhaven van acceptabele reisafstanden voor leerlingen. Deze scholen verdienen dus extra aandacht. Daar heeft de commissie-Dijkgraaf, die onderzoek heeft gedaan naar leerlingendaling in het voortgezet onderwijs, op gewezen. Ook is het in het kader van de vereenvoudiging van de bekostiging nodig een oplossing te zoeken voor de negatieve herverdeeleffecten van (kleine) brede scholengemeenschappen in krimpregio’s.

De regeling bestaat uit twee componenten, te weten:
1. een toeslag voor geïsoleerde vestigingen en
2. een extra toeslag voor kleine geïsoleerde brede scholengemeenschappen.

De extra toeslag voor kleine geïsoleerde brede scholengemeenschappen en voor kleine brede geïsoleerde vestigingen van brede scholengemeenschappen is afhankelijk van het aantal leerlingen op de school of vestiging, zoals gemeten op de teldatum van 1 oktober voorafgaand aan het jaar waar de aanvullende bekostiging betrekking op heeft. De Regeling aanvullende bekostiging geïsoleerde vestigingen vo van 13 september 2021 is hieronder te downloaden.

Neem contact op met de AVS Helpdesk

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt.

Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nlGerelateerd nieuws