Referentieniveaus taal en rekenen positief ontvangen

Brede steun vanuit onderwijsveldScholen in het primair en voortgezet onderwijs willen samen het taal- en rekenniveau van leerlingen verbeteren. Ze willen de referentieniveaus gebruiken als vastgestelde niveaus gedurende de schoolloopbaan. Zo kan op verschillende momenten in die loopbaan het niveau vastgesteld worden en gewerkt worden aan verbetering. De referentieniveaus moeten gekoppeld worden aan een leerlingvolgsysteem. Scholen vertrouwen erop dat de overheid meewerkt aan de condities voor een succesvolle invoering.In december presenteerden de PO-Raad en VO-raad hun adviezen over de referentieniveaus taal en rekenen aan de staatssecretarissen Dijksma en Van Bijsterveldt van OCW. De sectororganisaties adviseren basisniveaus in te voeren voor verschillende momenten in de schoolloopbaan van een leerling: de overgang van po naar vo, die van vo naar het beroeps- en hoger onderwijs en die tussen mbo en hbo. Iedere leerling krijgt hiermee een eigen taal- en rekenprofiel en scholen kunnen op elk moment zien waar de hiaten zitten en daaraan gericht werken. De nadruk ligt wat de scholen betreft op doorlopende leerlijnen.De scholen vinden dat de referentieniveaus taal en rekenen snel kunnen worden ingevoerd. Wel hechten ze eraan dat die invoering verantwoord gebeurt. Dat betekent dat de focus, ook van politiek en overheid, moet blijven liggen op taal en rekenen en dat er geen nieuwe opdrachten bijkomen. Verder pleiten ze voor een voorzichtige aanpak van die leerlingen die niet zonder meer in staat zijn de minimumniveaus te behalen. Ook willen ze dat de overheid de aanschaf van aangepaste diagnostische toetsen en leermiddelen mogelijk maakt, evenals de professionalisering van leerkrachten, schoolleiders en bestuurders. Tot slot willen de scholen dat er geïnvesteerd wordt in leerlingvolgsystemen over de verschillende onderwijssectoren heen.De AVS heeft aangegeven dat referentieniveaus er voor de school zijn, niet om leerlingen erop af te rekenen. Ton Duif, voorzitter AVS: “We zijn blij dat is gekozen voor twee niveaus in het po, maar maken ons zorgen over hoe het met de echte zorgleerlingen zal gaan. Daarover zegt het advies alleen dat dit nog nader moet worden bekeken.”Eerder dit jaar adviseerde de Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen (commissie Meijerink) referentieniveaus voor taal en rekenen in te stellen die de basis moeten vormen voor alle leermiddelen, toetsen en examens. In de referentieniveaus wordt voor het hele onderwijs vastgelegd wat leerlingen van 12, 16 en 18 jaar moeten kunnen op het gebied van taal en rekenen. De staatssecretarissen hebben daarop het onderwijsveld gevraagd hun mening te geven. De bewindspersonen sturen begin 2009 een brief aan de Tweede Kamer waarin zij reageren op de adviezen van het onderwijsveld en aangeven hoe de verdere invoering van de referentieniveaus zal verlopen. Vanaf augustus 2010 zijn de referentieniveaus voor alle sectoren wettelijk verplicht. In de periode tot augustus 2010 vinden er pilots plaats gericht op het verbeteren van de overgang tussen de verschillende onderwijssectoren. Ook alle scholen worden ondersteund bij de inrichting van hun onderwijs en de professionalisering van leerkrachten.Download Advies Dijskma veldraadpleging

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.