Referentieniveaus taal en rekenen dit jaar ingevoerd

Op voordracht van de staatssecretarissen Van Bijsterveldt en Dijksma van OCW heeft de ministerraad op 15 januari 2010 ingestemd met het wetsvoorstel referentieniveaus taal en rekenen. Doel van dit wetsvoorstel is om de taal- en rekenvaardigheden van leerlingen te versterken en de aansluiting tussen de verschillende onderwijssectoren op het gebied van de Nederlandse taal en rekenen te verbeteren.

Vanaf dit jaar wordt daartoe in het primair-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs vastgelegd wat leerlingen/studenten op vaste momenten moeten kennen en kunnen op het gebied van taal en rekenen. Als sluitstuk van de niveauverhoging regelt dit wetsvoorstel dat de referentieniveaus taal en rekenen vanaf het schooljaar 2013/2014 in de examens in het voortgezet onderwijs zijn verwerkt. Vanaf dat jaar wordt tevens een aparte rekentoets voor alle middelbare scholieren van kracht, dus ook voor leerlingen zonder wiskunde in hun eindexamenpakket. Voor mbo-4 studenten gelden vanaf het studiejaar 2013/2014 centrale examens. Voor mbo-2 en -3 studenten volgt centrale examinering een jaar later.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.