In de brief van 1 mei 2015 is nadere informatie verstrekt over de voortgang over het overleg CAO PO.
Het was de AVS er alles aangelegen om met ingang van 1 juli 2015 een nieuwe cao te hebben. Er zijn namelijk consequenties aan het doorlopen van de huidige CAO PO 2014/2015 verbonden.

Het gaat om het volgende.

a. huidige CAO PO 2014 – 2015
b. opzegging CAO PO 2014 – 2015
c. overgangsrecht
d. ontslagroutes en RDDF-plaatsing
e. gevolgen voor openbaar onderwijs
f. functiewaardering leidinggevende functies en functies met leidinggevende taken
g. Wet modernisering verlof en arbeidstijden
h. diverse subsidies
 

a. Huidige CAO PO 2014 – 2015
De CAO PO 2014 – 2015 is vastgesteld en de daarin opgenomen hoofdstukken en de genoemde datums blijven onveranderd, hetgeen wil zeggen dat onder andere de (invoering van) 40-urige werkweek en het vakantieverlof gewoon doorgaan.

b. Opzegging CAO PO 2014 – 2015
Op 22 december 2014 hebben de vakbonden de CAO PO 2014-2015 opgezegd en de PO-Raad heeft deze opzegging schriftelijk bevestigd. De reden hiervoor was dat op 1 juli 2015 de Wet werk en zekerheid (Wwz) in werking treedt en dat bij niet opzegging deze cao automatisch een jaar door zou lopen. Als partijen niet tot overeenstemming kunnen komen tot het afsluiten van een nieuwe cao, dan loopt de huidige cao door tot aan het moment dat er een nieuwe cao van kracht wordt (artikel 1.6). Dit betekent dat de huidige cao doorloopt en schoolbesturen gebruik kunnen maken van het overgangsrecht uit de Wwz.

c. Overgangsrecht tijdelijke contracten (ketenbepaling)
Schoolbesturen binnen het bijzonder onderwijs kunnen m.b.t. tijdelijke contracten gebruikmaken van een jaar (tot 1 juli 2016) overgangsrecht voor de ketenbepaling.
De bepaling uit de nieuwe Wet werk en zekerheid (Wwz) dat er maximaal 3 tijdelijke contracten overeengekomen mogen worden in 24 maanden is dus nog niet van toepassing. Dat betekent dat invalkrachten komend schooljaar nog kunnen invallen onder dezelfde voorwaarden als nu. Op 1 juli 2016 vervalt dit overgangsrecht. De regeling van de Wwz is dan direct van toepassing. In de cao is het mogelijk aanvullende afspraken te maken. Schoolbesturen krijgen dus een jaar extra de tijd om zich voor te bereiden op de ketenregeling uit de WWZ. Het is wel zaak dat zij zo snel mogelijk met die voorbereiding beginnen. Dit kan onder meer door inzet van een vervangingspool.  
 
Naast de overgangsregeling van de ketenbepaling ligt er ook een concept-overgangsregeling voor de transitievergoeding. Deze is nog niet definitief. In het voorstel staat dat sectoren die al een bovenwettelijke uitkering betalen, geen transitievergoeding hoeven te betalen tot 1 juli 2016. De sector primair onderwijs valt binnen deze doelgroep.
 
d. Ontslagroutes en RDDF-plaatsing
Op 1 juli 2015 geldt er een nieuw ontslagrecht voor het bijzonder onderwijs. Ontslagvergunning worden aangevraagd bij het UWV (bij ziekte en bedrijfseconomische omstandigheden). Een ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij worden aangevraagd bij de kantonrechter.
Voor arbeidsovereenkomsten die vóór 1 juli 2015 (dus uiterlijk 30 juni 2015) worden opgezegd hoeft geen ontslagvergunning te worden aangevraagd bij het UWV, ook niet als het daadwerkelijke ontslag plaatsvindt op 1 augustus 2015.  
 
Schoolbesturen moeten het formele besluit tot RDDF-plaatsing nemen en communiceren vóór de zomervakantie. RDDF-plaatsing dient vanaf heden te geschieden conform de regels van het UWV.
 
e. Openbaar onderwijs
De bepalingen uit de Wwz ten aanzien van de ketenregeling, nieuw ontslagrecht, de transitievergoeding en de aanzegplicht zijn niet van toepassing op het openbaar onderwijs. De CAO PO 2014-2015 blijft voor het openbaar onderwijs ongewijzigd van kracht.

f. functiewaardering leidinggevende functies en functies met leidinggevende taken
In de CAO PO 2014 – 2015 is vastgelegd dat vóór 1 juli 2015 deze functies  beschreven en gewaardeerd moesten worden. Het was de bedoeling om in de nieuwe cao een afspraak te maken op welke manier  die waardering tot inschaling zou leiden. Deze afspraak wordt nu doorgeschoven.

g. Wet modernisering regelingen verlof en arbeidstijden
Het is niet mogelijk om de huidige cao-teksten aan te passen aan de nieuwe wet- en regelgeving. Toch zal wel rekening gehouden moeten worden met de wettelijke bepalingen.

h. diverse subsidies
Bij de decentralisatie van bevoegdheden per 1 januari 2014 is bepaald dat de subsidiegelden voor vakbondsactiviteiten (de zogenoemde GOVAK-gelden) en de arbeidsmarktmiddelen met ingang van 2016 in de lumpsumbekostiging zouden worden opgenomen en dat voor de schoolbesturen de verplichting geldt om deze gelden door te storten naar de betrokken partijen. Afspraken hierover zou in de volgende cao worden vastgelegd. Hieraan kan nu geen uitvoering worden gegeven.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd