De minister van OCW heeft gereageerd op een vraag van de heer Elias (VVD) over de zogeheten integratieklassen van leerlingen met een verstandelijke beperking in het regulier voortgezet onderwijs.
Om een integratieklas mogelijk te maken moet middels een experimenteerbeschikking afgeweken worden van de vigerende wet- en regelgeving voor het voortgezet onderwijs. Daarin wordt namelijk gesteld dat een leerling pas kan worden toegelaten tot het voortgezet onderwijs als die leerling geacht wordt het niveau van één van de onderwijssoorten in het voortgezet onderwijs te halen. De leerlingen waarom het gaat voldoen niet aan deze eis, omdat zij zeer moeilijk lerend zijn.
 
Momenteel loopt één experiment waarvoor door de minister een beschikking is afgegeven.
 
In haar brief geeft de minister aan, dat het structureel maken van dergelijke experimenten niet haar voorkeur heeft, omdat zij dan de Wet op het Voortgezet Onderwijs en het Inrichtingsbesluit zou moeten wijzigen.
Verder acht zij in het nieuwe systeem van passend onderwijs andere oplossingen mogelijk.
Als mogelijkheid noemt zij het omarmen van het uitgangspunt van de integratieklassen door samenwerkingsverbanden in het kader van passend onderwijs.

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws