Reactie AVS op Onderwijsbegroting: ‘Meer ruimte geven aan positie schoolleider’

Voor schoolleiders blijft professionalisering belangrijk aandachtspunt. De regering zet vooral in op een goede uitvoering van ingezette hervormingen. De AVS bepleit hierbij ruimte te geven aan en het betrekken van de schoolleider.
 
Veel nieuws bevat de Onderwijsbegroting 2016 niet. Uitdagender onderwijs, onderwijs dat kan differentiëren en leraren die kunnen inspelen op verschillen en meer maatwerk in het onderwijs. Leerlingen in vo krijgen vanaf dit schooljaar de vermelding cum laude op het diploma als ze gemiddeld een 8 of hoger halen. Zaken die in de Onderwijsbegroting van vorig jaar al zijn aangekondigd.
Deze regering zet in op een goede uitvoering van ingezette hervormingen, zegt koning Willem-Alexander dan ook in de troonrede. “De AVS vindt het, gezien haar recente peiling over Passend onderwijs, van groot belang dat er binnen Passend onderwijs meer ruimte wordt gegeven aan de positie en verantwoordelijkheid van de schoolleider”, zegt AVS-voorzitter Petra van Haren, “zodat deze stelselhervorming juist ook op schoolniveau daadwerkelijk goed kan worden uitgevoerd.”
 
Vluchtelingen
Dat iedereen recht heeft op hoogwaardig en toegankelijk onderwijs, wat wordt benadrukt in de Troonrede, is wat de AVS bepleit in haar visie voor kindnabij, toegankelijk en kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Van Haren: “In dit kader is het van belang dat onderwijs vooral de dialoog blijft voeren over haar maatschappelijke en morele verantwoordelijkheden dit waar te kunnen maken.” Het is de opdracht van het funderend onderwijs om kinderen kansen en een toekomst te bieden. Dat geldt ook voor de vluchtelingen.”  Nederland moet een perspectief op integratie bieden, aldus de Troonrede. “Er zijn knelpunten waar schoolleiders tegenaanlopen, die er toe kunnen leiden dat integratie wordt belemmerd”, zegt ze. Lesmateriaal is er wel, maar asielzoekers hebben ontzettend veel aandacht nodig. Wat faciliteiten betreft speelt voor de schoolleider: waar laat je ze? Want de school heeft vaak geen extra lokalen. “Scholen en schoolleiders moeten worden toegerust voor de taken en verantwoordelijkheden die met de komst van de asielzoekers op ze afkomen.”
In de Onderwijsbegroting wordt benoemd dat er verdere uitvoering wordt gegeven aan het nationaal onderwijsakkoord, de bestuursakkoorden etc. De AVS wil het belang benadrukken van het betrekken van schoolleiders bij het tot stand komen van sectordoelstellingen en zeker ook bij de uitvoering daarvan. “Voor succesvolle implementatie in de scholen is eigenaarschap en inspiratie op schoolniveau essentieel.”
 
Professionaliseren
Invoering van de registers en inzetten op hoog opgeleide professionals vindt de AVS een goede zaak. “Verdere professionalisering is absoluut noodzakelijk om de onderwijskwaliteit te vergroten en te versterken. Onze leerlingen verdienen de beste leerkrachten die wij ze kunnen bieden. Dit in het belang van hun persoonlijke ontwikkeling en welzijn, maar zeker ook vanuit het perspectief dat de leerlingen van nu het maatschappelijk kapitaal van de toekomst zijn.”  De AVS bepleit de leerling en kwaliteit van onderwijs als absolute prioriteit te nemen, boven het inrichten van structuren en systemen waarbij vooral opbrengsten als afrekeninstrument gelden. “Door de school als professionele leefgemeenschap in te richten en een ondernemende en onderzoekende houding bij schoolleiders en leerkrachten te stimuleren kunnen we met de scholen aansluiten bij de ontwikkelingen van het onderwijs van de toekomst waar Platform2032 mee bezig is: het (mede) ontwerpen van het schoolcurriculum.”
 
Wat betreft betaalbare peuteropvang vindt de AVS het van belang dat naast de toegankelijkheid vooral ook de inhoudelijke afstemming van de voorschoolse en schoolse periode op een goede manier gestalte krijgt. Peuteropvang en VVE-programma’s die leiden tot ontwikkeling van kinderen. Dit kan in de context van een integraal kindcentrum zijn, maar ook in de afstemming van afzonderlijke scholen met hun educatieve partners.
 
 

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.