Rapport evaluatie schoolvakanties aan Tweede Kamer aangeboden

Op 10 november 2015 heeft staatsecretaris Dekker van Onderwijs het rapport van de door Regioplan uitgevoerde ‘Evaluatie Regeling vaststelling schoolvakanties’ aangeboden aan de Tweede Kamer.

De genoemde regeling wordt periodiek geëvalueerd om te peilen of deze nog voldoet aan de wensen en behoeften van de veranderende samenleving. Voor de evaluatie zijn enquêtes gehouden onder ouders, schoolleiders en leraren en zeventien maatschappelijke organisaties. Ook vertegenwoordigers van de AVS hebben aan de enquête deelgenomen.

De onderzoekers hebben geconstateerd dat de huidige systematiek van de Regeling vaststelling schoolvakanties een goede balans biedt tussen de belangen van de verschillende partijen. Deze conclusie was ook bij een eerdere evaluatie in 2009 getrokken. Wel is geconstateerd dat de belangen van de betrokken partijen uiteenlopen of soms zelfs tegengesteld zijn.

In de aanbiedingsbrief geeft de staatssecretaris aan dat er nog nader onderzoek nodig is om de meivakantie verplicht op twee weken te stellen en zal nog nader aandacht worden besteed aan het Experiment flexibilisering onderwijstijd primair onderwijs.

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.