Nieuwe subsidieregeling voor schoolleiders po van buiten het onderwijs

De AVS is blij met deze nieuwe subsidieregeling. Zij-instromers zijn hard nodig voor het schoolleiderstekort. Vanaf 1 september 2022 kunnen besturen van po-scholen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten van de opleiding en de begeleiding van schoolleiders van buiten het onderwijs. Het aanvraagformulier voor de subsidieregeling is (let op!) pas vanaf 1 september via deze link te vinden.

Doel van de regeling

Zowel in het coalitieakkoord als in het Onderwijsakkoord ‘Samen voor het beste onderwijs’ staat de ambitie om het tekort aan schoolleiders in het po (landelijk 12,9%) te verminderen. Het ministerie van OCW wil daarom de besturen in het po stimuleren om schoolleiders van buiten het onderwijs te werven. In de subsidieregeling worden schoolleiders van buiten het onderwijs gedefinieerd als personen die de afgelopen 3 jaar niet in het onderwijs hebben gewerkt als intern begeleider,  leraar, schoolleider of adjunct-schoolleider.

Inzet van het subsidiebedrag en voorwaarden

Het bevoegd gezag kan een subsidie van maximaal €20.000,- ontvangen ter tegemoetkoming van de kosten van het opleiden en begeleiden van een schoolleider van buiten. Er zijn een aantal voorwaarden om in aanmerking te kunnen komen voor de subsidie:

  1. De schoolleider van buiten dient een aanstelling te hebben bij het bestuur;
  2. Er moet een begroting ingediend worden;
  3. De schoolleider dient ingeschreven te staan bij een van de opleidingen zoals genoemd in de bijlage van de subsidieregeling;
  4. Er dienen afspraken gemaakt te zijn over onder meer de begeleiding van de schoolleider van buiten, het studieverlof en de verdeling van de kosten (voor de volledige lijst, zie de subsidieregeling).

Het eerste tijdvak voor het aanvragen van de subsidie start op 1 september 2022 en sluit op 15 oktober 2022. 16 oktober 2022 start een volgend tijdvak. Deze eindigt op 15 oktober 2023. Per schoolleider van buiten bedraagt de subsidie maximaal €20.000,-. Indien een aanvraag wordt indient nadat het subsidieplafond is bereikt, wordt de aanvraag (mits volledig) meegenomen naar het volgend tijdvak.