Het project Versterking Medezeggenschap gaat vanaf 1 januari 2016 met een aantal activiteiten door. Het Ministerie van OCW heeft toegezegd nog drie jaar geldelijke ondersteuning te bieden. De Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen gaat waarschijnlijk per 1 augustus 2016 in.

Het Project Versterking Medezeggenschap is per 1 januari 2016 samengegaan met het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs. De initiatiefnemers van Versterking Medezeggenschap, de ouder- en onderwijsorganisaties, zijn met het ministerie overeengekomen een aantal activiteiten te blijven voortzetten. In het nieuwe jaar is het weer mogelijk aanvragen te doen voor een Quickstart Medezeggenschap, een training voor medezeggenschapsraad en bestuurder, of een korte cursus of workshop waarin een specifieke vraag wordt behandeld. Ook kan medezeggenschapsraad of de bestuurder begeleiding of advies aanvragen.

Oorspronkelijk zou het project slechts anderhalf jaar duren. Nu is besloten dat het project Versterking Medezeggenschap de komende drie jaar als centraal punt fungeert waar leden van (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden en ondersteuningsplanraden en  bestuurders terecht kunnen voor algemene vragen over medezeggenschap in het primair en voortgezet onderwijs en specifiek over medezeggenschap en Passend onderwijs. Zij krijgen afhankelijk van de vraag direct antwoord, een bezoek van een expert, begeleiding/advies of worden  doorverwezen naar één van de sectororganisaties.

Positie MR wettelijk versterkt
De verwachting is dat de Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen per 1 augustus 2016 ingaat. Dit betekent een directe versterking van de positie van de medezeggenschapsraad. In het wetsvoorstel staat dat de raad adviesrecht krijgt bij de vaststelling van het profiel van de bestuurder en bij zijn/haar benoeming en ontslag. Ook is erin opgenomen dat de toezichthouder minimaal twee keer per jaar moet overleggen met de medezeggenschapsraad om goed geïnformeerd te worden over de gang van zaken binnen de school(organisatie). De raad krijgt bovendien voortaan rechtstreeks alle redelijkerwijs noodzakelijke kosten voor zijn taken vergoed en is daarvoor dus niet meer afhankelijk van een faciliteitenregeling die het bevoegd gezag hiervoor nu nog moet treffen. Tot slot regelt de nieuwe wet dat bestuurder en medezeggenschapsraad bij één (laagdrempelig) loket terechtkunnen voor geschillenbeslechting: de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS.

Deze commissie krijgt ook de bevoegdheid een dwangsom te verbinden aan haar uitspraken.
 

 

Links

Gerelateerd nieuws