Medezeggenschapsraden kunnen bij het project Versterking medezeggenschap, een initiatief van alle bij medezeggenschap betrokken onderwijsorganisaties, terecht voor advies en begeleiding. Wat nog niet iedereen weet, is dat dit kosteloos is. Het ministerie van Onderwijs heeft hier geld voor beschikbaar gesteld gedurende de looptijd van het project. 

Medezeggenschapsraden die tegen een specifiek probleem aanlopen kunnen een aantal uren gratis ondersteuning ontvangen van een medezeggenschapstrainer. Het kan gaan om hulp bij het versterken van de positie van de MR in de school(organisatie), effectiever communiceren met de achterban, het vinden van nieuwe leden of efficiënter vergaderen en plannen.

Er zijn wel voorwaarden aan deelname verbonden. Zo moet de ondersteuningsvraag te maken hebben met een van de onderwerpen uit het Advies Goede medezeggenschap en er mag geen sprake zijn van een hoogoplopend conflict of een geschilprocedure, zie ‘Voorwaarden en procedure’ (bij de downloads).
 
Medezeggenschapsraden die een aanvraag willen doen voor begeleiding, vullen het online aanvraagformulier in (zie downloads).
Voor meer informatie of een (korte) vraag over de inhoud of interpretatie van de Wet medezeggenschap op scholen, vul dan het contactformulier Versterking medezeggenschap op infowms.nl in (zie download).
 
Quickstart
Het is ook nog steeds mogelijk een Quickstart Medezeggenschap aan te vragen. Dit is een training van een dagdeel die deels samen met de bestuurder plaatsvindt. Zie ook de download hieronder.
 
 
Project Versterking medezeggenschap
Het project Versterking medezeggenschap is een initiatief van alle bij medezeggenschap betrokken onderwijsorganisaties (besturen, personeelsvakorganisaties, ouderorganisaties en de leerlingenorganisatie) en richt zich op medezeggenschapsraden en bestuurders in het primair en voortgezet onderwijs.
 

Links

Gerelateerd nieuws