Project collegiale visitatie door leerkrachten

Q*Primair en SBL ontwikkelen in het project SKOOP samen met scholen een methodiek voor collegiale visitaties tussen leerkrachten. Deze bestaat zowel uit het ontwikkelen van een eigen kijkkader van de school als uit een visitatieproces door leerkrachten. Q*Primair en SBL zoeken belangstellende scholen die met twee of drie leerkrachten mee willen doen aan SKOOP PO.Door de visitaties leren leerkrachten gerichter kijken naar de competentieontwikkeling van zichzelf en van collegas, leren zij deze competenties zien in relatie tot de doelen van de school en leren zij hierover met collegas een professionele dialoog te voeren. Dit versterkt het eigenaarschap van leerkrachten voor hun eigen professionaliteit en draagt bij aan de kwaliteitszorg van de school. In de visitaties ligt het accent op het primaire proces in de klas. Er wordt gekeken naar bekwaamheid in relatie met de visie en doelen van de school. Het kijkkader is gebaseerd op de bekwaamheidseisen van SBL en het waarderingskader van de Inspectie. Voorafgaand aan de visitaties maken de deelnemende scholen het kijkkader schoolspecifiek.Deelnemers Voor deelname aan het project SKOOP PO geldt:• deelname door maximaal twintig basisscholen. En per school 2 of 3 leerkrachten;• voorkeur voor twee of drie scholen van hetzelfde bestuur. Zij vormen een cluster;• per cluster is er één coördinator, die aanspreekpunt is en zaken binnen de eigen scholen coördineert;• deelnemende besturen clusters zijn geen concurrenten en liggen niet in elkaars voedingsgebied;• spreiding van deelnemers op basis van geografische ligging, denominatie, onderwijsconcept en kwaliteitsontwikkeling;• draagvlak binnen team en directie voor deelname;• facilitering van deelnemende leerkrachten 20 uur en coördinator 40 uur.Juli 2006 zal de selectie van pilotscholen, teams en coördinatoren plaatsvinden, waarna in september de teamtrainingen starten. Van oktober tot december lopen de visitaties. Daarna volgen verslaglegging en een evaluatie. Op woensdagmiddag 28 juni 2006 vindt in Hogeschool Domstad te Utrecht een informatieve bijeenkomst plaats voor alle scholen die belangstelling hebben voor dit project. U kunt hiervoor aanmelden viah.dewinder@lerarenweb.nlGeef daarbij aan: naam, schoolgegevens, telefoon en e-mail adres school; waarom u wilt meedoen; of u starter, middenmoot of voorloper bent op terrein van IPB/competentieontwikkeling; idem voor kwaliteitszorg; naam bestuur en aantal scholen onder bestuur.ActueelKader Primair 10 – juni 2006

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.