Op 9 oktober 2019 is de Regeling vaststelling programma’s van eisen basisonderwijs en (v)so en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverbanden PO en VO 2020 gepubliceerd.

In de toelichting wordt vermeld dat een prijsbijstelling van 1,6 procent heeft plaatsgevonden om op het prijsniveau voor het bekostigingsjaar 2020 te komen. De bedragen van de programma’s van eisen voor het jaar 2020 en de bekostiging voor de materiële instandhouding van het samenwerkingsverband samenhangend met de inrichting van de ondersteuningsstructuur voor 2020 en het bedrag per formatieplaats voor de bekostiging van de materiële voorzieningen ten behoeve van de instandhouding van rijdende scholen zijn aangepast op basis van de werkelijke prijsontwikkeling in 2018 zoals gepubliceerd in het Centraal Economisch Plan 2019, de geactualiseerde prijsontwikkeling in 2019 en de verwachte prijsontwikkeling in 2020 zoals deze zijn gepubliceerd in de Macro Economische Verkenning 2020. De afzonderlijke vergoedingsbedragen voor het jaar 2019 zijn overeenkomstig dit percentage aangepast. Deze prijsbijstelling kan door de gehanteerde methodiek, waarin ook een verwachting is meegenomen, afwijken van de inflatiecorrectie die gaat gelden voor het desbetreffende jaar.

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2020.

Downloads

Gerelateerd nieuws

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd