Staatssecretaris Dekker van OCW heeft de Regeling vaststelling bedragen programma’s van eisen basisonderwijs, (v)so en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverbanden PO en VO voor het jaar 2015 gepubliceerd.

De regeling is anders van opzet ten opzichte van voorgaande jaren, omdat per 1 januari 2015 de overheveling van taak en budget voor aanpassingen in de onderwijshuisvesting van gemeente naar school plaatsvindt. Ook de bekostiging van de materiële instandhouding van samenwerkingsverbanden verandert per 1 januari 2015.

Prijsbijstelling
In de regeling wordt aandacht geschonken aan de prijsbijstelling van -0,62 procent. Dit percentage houdt verband met de geactualiseerde prijsontwikkeling in 2014 en de verwachte prijsontwikkeling in 2015.

Buitenonderhoud
Per 1 januari 2015 wordt het buitenonderhoud overgeheveld van de gemeente naar de schoolbesturen. De bedragen in de programma’s van eisen zijn verhoogd met in totaal 135 miljoen euro. In het eerste jaar is een bedrag van 23,8 miljoen euro gereserveerd voor een overgangsregeling. In volgende jaren worden de bedragen verder verhoogd totdat het totale budget van 158,8 miljoen euro in de prijzen is verwerkt.

ICT
Om aansluiting bij Vensters PO mogelijk te maken, is een bedrag van 1 miljoen euro ontwikkelsubsidie toegevoegd aan de materiële bekostiging. Het bedrag per leerling  is onder ‘Overige uitgaven’ met  0,64 euro verhoogd. Verder  heeft het ministerie van Financiën een prijsbijstelling van 13 miljoen euro toegekend. Dat leidt tot een verhoging van het bedrag per leerling onder ‘Overige uitgaven’ met 8,31 euro.

Passend onderwijs
Door invoering van Passend onderwijs is een verandering aangebracht in de bekostigingssystematiek voor het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. De materiële bekostiging bestaat met ingang van 1 januari 2015 uit de basisbekostiging en de ondersteuningsbekostiging. De bekostigingsstructuur is gebaseerd op de clusterindeling. De herverdeeleffecten zijn hierin verwerkt.
 

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Doorstroom vmbo-havo en havo-vwo wettelijk geregeld

  • Aanmelden Innovatietraject nieuwe schooljaar voor vo-scholen

  • Corona-protocol volledige heropening voortgezet onderwijs

  • Quarantaine na vakantie geen geldige reden voor schoolverzuim