Leraren gaan meer samenwerken en hun kennis met elkaar delen wanneer gewerkt wordt met het programma leerKRACHT. Daardoor verbeteren zij hun onderwijs, zo blijkt uit een rapport van het Kohnstamm Instituut in het kader van NRO-onderzoek naar kennisbenutting door docenten.

Door leerKRACHT, het programma aangeboden door stichting leerKRACHT waar inmiddels circa 500 scholen aan deelnemen, zien leraren meer overleg en samenwerking ontstaan en worden lesbezoeken meer vanzelfsprekend. Ook zien leraren een meer open cultuur, meer onderling vertrouwen en een goede sfeer ontstaan. Leraren werken hierdoor vaker sectiebreed: onder- en bovenbouwleraren hebben meer contact, wat zorgt voor een doorlopende lijn in de lesstof en werkwijze. Ook geven leraren aan behoefte te hebben aan schoolbrede kennisdeling. Het (vragenlijst)onderzoek  en de groepsgesprekken werden afgenomen op vijf scholen voor voortgezet onderwijs die al enkele jaren met het programma werken.

leerKRACHT
Kerngedachte in het programma is dat verbetering van het onderwijs ligt in ontwikkeling van leraren: leraren die van en met elkaar leren en samen het onderwijs stapsgewijs verbeteren. In leerKRACHT wordt gewerkt binnen ‘veranderteams’: dit zijn de groepen waarin leraren met elkaar de kernonderdelen vormgeven. LeerKRACHT bestaat uit:

  • Lesbezoek: lesobservaties van leraren bij elkaar);
  • Bordsessie :teamsessies, bespreken van leerresultaten, doelen formuleren en verbeteracties afspreken;
  • Lesontwerp: gezamenlijke voorbereiding van lessen, ervaringen uitwisselen en verbeteringen aanbrengen.

 
Leraren vinden leerKRACHT belangrijk voor hun kennisontwikkeling, met name waar het gaat om praktisch toepasbare kennis op het gebied van pedagogisch-didactisch handelen. Leraren zien ook een ontwikkeling van hun persoonlijke vaardigheden, zoals samenwerken en feedback geven. Leraren geven aan dat leerKRACHT geen duidelijke bijdrage levert aan hun vakkennis en theoretische kennis.
 
 

Gerelateerd nieuws