De professionele ruimte versterken lukt alleen als leerkrachten, schoolleiders en bestuurders zich daarvoor gezamenlijk – op school – inspannen. Dat concluderen onderzoekers uit het pilotproject ‘Professionele ruimte in het primair onderwijs’.

Het versterken van de professionele ruimte gebeurt vooral op school. Interventies van buiten kunnen helpen, mits zij aansluiten op ontwikkelingen en activiteiten op school en de betrokkenen daarbij stimuleren en ondersteunen. Uit het pilotproject blijkt dat het begrip ‘professionele ruimte’ nog niet erg bekend is in het basisonderwijs, terwijl er wel activiteiten worden uitgevoerd die onder die noemer kunnen vallen. De onderzoekers stellen dat de beleidsdiscussie over professionele ruimte op enige hoogte over de praktijk heen vliegt. “Het is oppassen om niet de goede initiatieven en ervaringen in die praktijk over het hoofd te zien.”

Geen autonomie
De professionele ruimte heeft voor leerkrachten een andere betekenis dan voor het schoolbestuur en de schoolleiding. Waar het op managementniveau gaat over de vraag hoe de organisatie en de school zodanig ingericht kunnen worden zodat leerkrachten optimaal onderwijs kunnen geven, gaat het bij leerkrachten meer om het aanzien van hun beroep. De onderzoekers stellen daarbij dat professionele ruimte niet gelijk is aan autonomie. De school is de professionele omgeving (ruimte) waarin alle spelers, in dialoog met elkaar, hun verantwoordelijkheid uitoefenen, elkaar inzicht geven in en verantwoording afleggen over hun handelen. De ruimte, zeggenschap en invloed moet zodanig verdeeld zijn tussen individuele leerkrachten, het team van leerkrachten, schoolleider, bovenschools management en bestuur, dat kinderen op school het best mogelijke onderwijs krijgen. Daarbij is het belangrijk dat leerkrachten, schoolleiders en bestuurders steun krijgen van hun eigen organisaties, zoals onder andere de onderwijsbonden en het Schoolleidersregister PO.

Het afgelopen schooljaar voerde het CAOP het project, bestaande uit zes bijeenkomsten op scholen, een expertmeeting en individuele interviews, uit in opdracht van het Arbeidsmarktplatform PO.

Meer informatie: www.arbeidsmarktplatformpo.nl

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws