Professionalisering van je team en jezelf wordt algemeen gezien als essentieel voor kwalitatief goed onderwijs. Toch geeft één op de vijf schooldirecteuren aan geen actief beleid te voeren op professionalisering. Dat blijkt uit een enquête onder schoolleiders die aangesloten zijn bij de AVS.

Het aantal scholen dat wel een professionaliseringsbeleid voert, is in vergelijking met twee jaar geleden gegroeid van 72 procent in 2012 tot 81 procent in 2014. Ten aanzien van professionalisering in leiderschap wordt coachend leiderschap het meest genoemd. Andere thema’s die het meest spelen bij schoolbesturen zijn de professionalisering op het gebied van:
• Organisatie en beleid, met name Passend onderwijs en opbrengstgericht werken;
• Vakspecifieke scholing, in het bijzonder taal / lezen, gedrag en ict. Ook het didactisch handelen heeft nadrukkelijke aandacht binnen de professionalisering;
• Leren leren: de leercultuur / professionele leergemeenschap.

Leervormen
In 2012 heeft de AVS een vergelijkbaar onderzoek gedaan naar professionalisering onder AVS-leden, waardoor trends en ontwikkelingen goed te volgen zijn. De thema’s die nu spelen, verschillen weinig met de onderwerpen die in 2012 veel aandacht kregen. Cursussen, intervisie en collegiale consultatie zijn nog altijd de meest toegepaste leervormen onder schooldirecteuren. Wel laten e-learning en blended learning een groei zien in vergelijking met 2012. Dit komt mede door de digitalisering van de werk- en leeromgeving.

Motieven
Leerkrachten en schoolleiders verschillen weinig in de keuze voor leervormen. Ook leerkrachten volgen vooral cursussen. Volgens de ondervraagde directeuren werken leerkrachten voornamelijk aan hun professionalisering omdat dat van hen verwacht wordt, omdat ze zich willen blijven ontwikkelen en om in te spelen op vraagstukken in de school. Maar de laatste twee redenen spelen wel een sterkere rol; voor scholen met een professionaliseringsbeleid speelt dit bovendien significant sterker dan scholen zonder een beleid. Hetzelfde verschil is te zien wat betreft de motieven van directeuren zelf in hun professionalisering. Bijna een derde van de leidinggevenden geeft aan dat het initiatief voor professionalisering bij de medewerkers ligt; voor een op de vijf geldt dat de directie bepaalt welke professionaliseringsactiviteiten uitgevoerd worden. De helft van alle directeuren zegt een faciliterende rol te hebben en professionaliseren niet op te leggen. Schooldirecteuren worstelen wel met de vormgeving van leren in teamverband. Hoewel ze dit een effectieve vorm van professionalisering noemen, vinden ze het lastig de uitwisseling van kennis en leren van elkaar te realiseren. Daarnaast staan tijdgebrek en bureaucratie volgens de ondervraagden een goed professionaliseringsbeleid in de weg.

Impact registratie
De eis voor registratie geeft gemiddeld genomen wel een impuls aan professionalisering op de school; dit geldt sterker voor het lerarenregister dan het schoolleidersregister. In 2012 is gevraagd in welke mate leidinggevenden het eens waren met een verplichting tot professionalisering voor respectievelijk onderwijsgevenden, directeuren en bestuurders. Bijna alle respondenten waren het daar (sterk) mee eens (ruim 90 procent). Toch geeft ongeveer de helft in 2014 aan dat het register – dat inmiddels verder ingevoerd is – geen tot weinig impuls heeft gegeven aan de professionalisering op de school.
De digitale vragenlijst is ingevuld door 646 schoolleiders en 45 bovenschools managers/bestuurders.

 

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Nieuwe consultatie wetswijziging medezeggenschap scholen

  • Stappen gezet in toepassing Meldcode huiselijk geweld

  • ‘Onze gesloten scholen bleven open, terwijl de open scholen gesloten waren’

  • Onomkeerbaar