De prestaties van de leerlingen groeien in meerdere onderwijssectoren niet mee (het aantal leerlingen en de toegevoegde waarde per leerling) met de stijgende kosten in het onderwijs. Dat betekent dat de productiviteit in het onderwijs daalt. Verder blijkt dat de invloed van overheidsbeleid per saldo eerder een negatief dan positief effect heeft op de productiviteit. Dat blijkt uit de laatste onderwijstrendanalyse van IPSE Studies waarover een artikel is verschenen in de Staat van de Ambtelijke Dienst 2019 van de leerstoelen van het CAOP. De onderzoeksresultaten zijn gepubliceerd in de online database TrendsinPubliekeSector.nl
  
Het onderzoek van IPSE Studies richtte zich op het gehele onderwijs. De productiviteit daalt met name in het primair en voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. De dalende productiviteit is al langere tijd gaande, behalve in het wetenschappelijk onderwijs. Maar ook daar is nu sprake van een daling. Het hoger beroepsonderwijs neemt een tussenpositie in.
 
Sinds 1980 heeft de rijksoverheid veel beleid ontwikkeld om de productiviteit en kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Voor een deel heeft dat beleid een positief effect gehad, maar sommige maatregelen werken juist averechts. Dat geldt vooral voor de grote onderwijsvernieuwingen in de jaren negentig, zoals de basisvorming, tweede fase, vmbo in het voortgezet onderwijs, de roc-vorming in het mbo, maar ook voor de groepsverkleining in het basisonderwijs. De effecten van stelselvernieuwingen gericht op autonomie- en schaalvergroting zijn beperkt. Schaalvergroting werpt aanvankelijk veel vruchten af, maar heeft later een negatieve invloed op de productiviteit omdat de schaalvoordelen omslaan in nadelen.
 
Productiviteit verslechtert
Uit eerder onderzoek (‘Productiviteit van overheidsbeleid’, 2015) over de periode 1980-2012 blijkt dat het beleid de productiviteit in de meeste onderwijssectoren eerder negatief dan positief heeft beïnvloed. De nieuwe cijfers van TrendsinPubliekeSector.nl laten zien dat de productiviteit in de jaren daarna verder verslechtert. In 2017 is die in alle onderwijssectoren veel lager dan in 2012. In het primair en voortgezet onderwijs en in het mbo is de productiviteit in 2017 zo’n 35 tot 40 procent lager dan in 1980.
 
Overheid overziet consequenties niet
Volgens IPSE Studies is de negatieve productiviteitsontwikkeling voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de politiek. De politiek is steeds bereid om de portemonnee te trekken, zonder de consequenties daarvan goed onder ogen te zien, schrijven de IPSE-onderzoekers in de STAD 2019. Zo hebben de grote onderwijshervormingen veel gekost, maar weinig opgeleverd. De beoogde kwaliteitsverbeteringen blijven grotendeels uit. In het funderend onderwijs (po en vo) Is zelfs sprake van een verslechtering, constateren de onderzoekers, mede op basis van kwaliteitsgegevens in de database van TrendsinPubliekeSector.nl.

Links

Gerelateerd nieuws