Er is al veel gezegd en geschreven over de manier waarop de nieuwe ministers en staatssecretarissen kennis maken met de samenleving en met de vertegenwoordigers van belangengroepen. Ze brengen onaangekondigde bezoekjes, speciale bussen trekken door het land en er worden bijeenkomsten belegd. Dat laatste deed ook staatssecretaris van Onderwijs Sharon Dijksma. Op 28 maart jongstleden ontving zij vertegenwoordigers van onderwijsorganisaties om met haar van gedachten te wisselen. Uiteraard was ook de AVS van de partij.

In een aantal inleidende zinnen liet de staatssecretaris weten dat zij het primair onderwijs als paradepaardje wil profileren. Ze formuleerde daarbij zes speerpunten:

o Arrangementen voor 0- tot 4-jarigen. Voor de bestrijding van segregatie en de aanpak van onderwijsachterstanden zijn goede kinderopvang en voorschoolse educatie onontbeerlijk.

o De kwaliteitsagenda. Scholen staan midden in de samenleving. Dat betekent niet dat er tal van nieuwe taken en verantwoordelijkheden de scholen moeten binnenkomen. Het is juist een uitdaging om te bezien wat echt belangrijk is en bij het maken van keuzes kwaliteit als leidraad te nemen. Dat kan bijvoorbeeld door veel aandacht te richten op het belang van taal en rekenen.

o Er dreigt, ook in het primair onderwijs, op termijn opnieuw een lerarentekort. Het is daarom nodig de sector primair onderwijs als een aantrekkelijke sector met goede arbeidsvoorwaarden te positioneren. Duidelijkheid over de eigenlijke en oneigenlijke taken van de werknemers in het onderwijs is daarbij een voorwaarde.

o Onder de noemer `Kleurrijk onderwijs´ publiceert de staatssecretaris een actieplan met de bedoeling integratie op school te bevorderen. Overigens meldt ze daarbij dat het niet haar bedoeling is scholen tot acceptatie van leerlingen te verplichten. Het gaat er juist om dat scholen zelf bepalen hoe zij de integratie bevorderen.

o Passend onderwijs. De afweging tussen de zorgvraag van sommige leerlingen en de kwaliteit van het onderwijs zorgt regelmatig voor dilemma´s. Het aantal zorgleerlingen groei zeer sterk. Dit heeft onder meer gevolgen voor de beschikbare budgetten. In het kader van de discussie over Passend onderwijs moeten hiervoor passende oplossingen worden gevonden.

o Governance, oftewel goed onderwijsbestuur, staat al weer enige tijd op de agenda van de politiek en van het onderwijsveld. De staatssecretaris is van plan om hierover op korte termijn een wetsvoorstel in te dienen. Zij heeft alvast te kennen gegeven dat scholen die het goed doen, minder dan tot nu toe te maken zullen hebben met toezicht door de Inspectie en de daarmee samenhangende administratieve verplichtingen. Daar staat tegenover dat scholen die het niet goed doen, intensiever toezicht zullen krijgen.

Tijdens het gesprek met de staatssecretaris kwam ruimschoots de rol van schoolleiders en bovenschools managers aan de orde. Duidelijk werd dat Dijksma hen een cruciale rol toedicht bij het verwezenlijken van haar ambities. In dit verband is door de AVS ook aandacht gevraagd voor de randvoorwaarden waarbinnen deze directeuren dienen te functioneren. Daarbij stelde de AVS de regeldruk, arbeidsmarktontwikkeling, honorering en verdere facilitering aan de orde. Daarnaast kwam naar voren dat het weer meer mogelijk maken van het behoud van conciërges, veel kan betekenen in relatie tot het functioneren van schoolleiders.

Tot slot gaf de AVS de staatssecretaris mee dat ook een einde aan de versnippering in de vertegenwoordiging kan bijdragen aan het beter positioneren van de sector primair onderwijs. Al met al een eerste verkennend gesprek, waarin Dijksma duidelijk maakte veel ambities te hebben en bereid te zijn deze samen waar te maken. Welk concreet vervolg dit gaat krijgen, zal de komende periode moeten blijken. De AVS zal haar nadrukkelijk volgen en van advies voorzien.

Bron
Kadernieuws 8 – April 2007

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws