Praat mee over governance en (mede)zeggenschap

Wil jij meepraten over de governancestructuur en (mede)zeggenschap in het funderend onderwijs en jouw ervaringen delen? Wil jij helpen bij het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs in Nederland? Neem dan deel aan een breed gesprek aan de hand van vijf thema’s over dit onderwerp. De gesprekken vinden plaats op diverse locaties in het land, vanaf medio november t/m februari en duren zo’n anderhalf tot twee uur.

Hoe zien de rollen en verantwoordelijkheden in en om de school eruit en hoe verhouden die zich tot elkaar? En hoe functioneert de huidige bestuursstructuur binnen schoolorganisaties? Om daar inzicht in te krijgen, gaan we in gesprek met álle spelers binnen het onderwijs: van onderwijspersoneel, ouders en leerlingen tot schoolleiders en bestuurders, maar ook met gemeenten en samenwerkingsverbanden. Met de uitkomsten van dit onderzoek kunnen de rollen en verwachtingen opnieuw geformuleerd worden. De resultaten vormen ook de basis voor de uitwerking van vier coalitieakkoordopdrachten: er komen dus nieuwe plannen. Jouw mening kan hier invloed op hebben.

Naar aanleiding van de gesprekken wordt een conceptrapport gemaakt dat de basis vormt voor een eindconferentie op 23 maart 2023. Medio april wordt de eindrapportage aangeboden aan het ministerie van OCW. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Regioplan in samenwerking met CAOP en Leeuwendaal.

Waarom vindt de AVS het belangrijk dat schoolleiders aan dit onderzoek meedoen?

Dit onderzoek biedt de gelegenheid om de rol en verantwoordelijkheid van schooldirecteuren op gebied van medezeggenschap in te brengen. In de praktijk zijn nog vaak misverstanden over de inzet van de MR/GMR. Daarom is dit onderzoek zo belangrijk, omdat onderzocht wordt wat er nog aangepast moet worden om te komen tot een goede medezeggenschap op school- en bestuursniveau. Het onderzoek geeft input voor het opnieuw definiëren van realistische verwachtingen van actoren in en om de school over ieders bijdrage aan het verhogen van de onderwijskwaliteit (en hoe). De uitkomsten van dit brede gesprek leiden tot antwoorden op (fundamentele) vragen over de visie op governance van de school.

De inzet van AVS is om de positie van schooldirecteuren te versterken op gebied van medezeggenschap. Zoals het plaatsnemen van schooldirecteuren in de GMR en het duidelijk maken wat precies de rol en de positie is van de directeur ten opzichte van de MR/GMR. Deze lobby heeft al plaatsgevonden aan diverse overlegtafels, waar AVS de rol van schoolleiders zichtbaar maakt en ervoor zorgt dat schoolleiders kunnen meepraten over hun positie.

Links