De vakbonden AVS, AOb, CNV Onderwijs, FNV Overheid, FvOv en PO in Actie hebben tezamen met de PO-Raad op 6 juni 2018 een onderhandelaarsakkoord afgesloten. Dit onderhandelaarsakkoord is de basis voor een nieuwe, dunnere cao. En er is een belangrijke stap gezet in het opwaarderen van onze sector.

De AVS legt het onderhandelaarsakkoord positief aan haar leden voor. De AVS is tevreden over het feit dat het tot een akkoord is gekomen. Dit is een goede stap om te komen tot een toekomstbestendige cao. In de dynamiek van de onderhandelingen heeft de AVS zich expliciet hard gemaakt voor de belangen van de leidinggevenden. Onze leden hebben ons daarbij gevoed en gestuurd bij de inzet. De positie van de schoolleider als gemandateerde door de werkgever wordt in de cao duidelijk in de uitwerking van dit akkoord.

Er is besloten om een generieke, structurele loonsverhoging toe te passen van 2,5 procent voor alle werknemers met ingang van het kalenderjaar 2018. Dit percentage past bij de inzet van de AVS van  6 procent over drie jaar. De loonsverhoging gaat in op 1 september 2018. Voor de periode van 1 januari t/m 30 augustus 2018 wordt eenmalig een bedrag beschikbaar gesteld van € 750 voor schoolleiders en alle andere functies.

Voor de leraarsalarissen zijn nieuwe salaristabellen gemaakt. Deze salaristabellen zijn een gevolg van de extra gelden van € 270 miljoen, die in het Regeerakkoord waren opgenomen om de achterstand in vergelijking met de leraarsalarissen in het voortgezet onderwijs minder groot te laten zijn. De AVS heeft haar leden opgeroepen de acties hiervoor te steunen, waarvan dit het resultaat is voor de leerkrachten. Nu wordt verder gewerkt dit resultaat te vertalen voor schoolleiders in de opvolgende cao in 2019. De beloning en de positie van schoolleiders/leidinggevenden in relatie tot de beloning van leraren en leidinggevenden in andere sectoren wordt daartoe nader onderzocht.
De nog niet bestede functiemixgelden van € 70 miljoen worden met ingang van 1 januari 2019 en 1 januari 2020 in twee tranches aan de nieuwe salarisschalen voor leraren toegevoegd.

Tevens is in overleg met de betrokken partijen (leraren, directies, besturen) een functiereeks leraren primair onderwijs tot stand gekomen, die met ingang van 1 september 2018 gaan gelden. Dat betekent dat de schalen LA, LB en LC zijn afgeschaft en dat de nieuwe schalen L10, L11 en L12 worden ingevoerd. Voor startende leerkrachten zijn de eerste drie treden van schaal L10 van toepassing.

Hoofdstuk 2 van de CAO PO 2016 – 2017, werkverdeling en tijd, wordt vervangen door een geheel nieuw beschreven Hoofdstuk 2. Er wordt uitgegaan van een werkverdelingsplan, waarbij het initiatief komt te liggen bij het team. De werkgever, de gemandateerde schoolleider, maakt op basis van het teamgesprek het werkverdelingsplan. De rol van de gemandateerde schoolleider is dus expliciet vastgelegd. Uitgangspunt is dat 1659 uur als basis gehandhaafd blijft. De 40-urige werkweek komt hiermee te vervallen. Wel blijft deze als rekeneenheid gelden voor het bepalen van het salaris en het verlof.

Er komt een handreiking voor de toepassing van de werkverdeling. Het onderscheid tussen het basismodel en het overlegmodel is komen te vervallen. Afgesproken is dat er in het schooljaar 2018 – 2019 al uitvoering kan worden gegeven aan dit hoofdstuk, maar de officiële datum van invoering 1 augustus 2019 is.

Hoofdstuk 3, contracten, is aangepast. De min-max-contracten zijn niet meer opgenomen en de bindingscontracten zijn komen te vervallen.

De bovenwettelijke uitkeringen zijn in lijn gebracht met de andere onderwijssectoren en het Rijk. Er zijn aanpassingen aangebracht, die met ingang van 1 januari 2020 zijn beslag gaan krijgen.
De looptijd van deze cao is van 1 januari 2018 tot en met 28 februari 2019.

Dit akkoord is een goede basis om de inzet voor schoolleiders verder uit te bouwen.

Downloads

Gerelateerd nieuws

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd