Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord aan Mariëtte Hamer, Tweede Kamerlid en woordvoerder onderwijs van de PvdA-fractie.Het onderwijs verdient zoveel beter!Voor een sterke positie van ons land is het nodig het talent van kinderen te ontwikkelen en vast te houden. Onderwijs neemt in de kenniseconomie een cruciale plaats in. Hier ligt de basis voor kennisverwerving en ontwikkeling. Maar ook wordt in het onderwijs de basis gelegd voor sociale binding. Leren en ontwikkelen is de toegang tot het later verkrijgen van een succesvolle loopbaan op de arbeidsmarkt en maakt het mogelijk voor jongeren om mee te kunnen doen in de samenleving. Investeren in het onderwijs is nodig voor individuen en voor de samenleving als geheel. Daarom kiest de Partij van de Arbeid ook in haar verkiezingsprogramma voor ‘kinderen eerst’. Eén van de speerpunten voor de PvdA bij de afgelopen verkiezingen waren deze kinderen, waarbij de toekomst van deze kinderen en goed onderwijs natuurlijk voorop staan. Gelukkig niet alleen bij de PvdA, maar ook bij een groot aantal andere politieke partijen. Dat vinden wij positief, want het onderwijs en de toekomst van onze kinderen hoort voorop komen te staan. Dit vormt daarom ook inzet voor de PvdA bij de formatieonderhandelingen; daar moeten dus middelen voor beschikbaar komen. De school krijgt steeds meer maatschappelijke taken. De school moet bijvoorbeeld voor- en naschoolse opvang organiseren, de school is verantwoordelijk voor het overblijven, de school wordt gevraagd aandacht te besteden aan de gezondheid van kinderen (niet te dik worden) en ga zo maar door. Ook krijgen de scholen steeds meer te maken met een opvoedkundige taak of met leerlingen die persoonlijke problemen hebben. Al dit werk kan niet bij de leerkracht terecht komen. De PvdA wil daarom dat er meer deskundigen in de school komen, die deze taken kunnen uitvoeren. Dit kan gaan om medewerkers in de sfeer van de kinderopvang (voor de buitenschoolse opvang en het overblijven) het schoolmaatschappelijk werk, opvoedkundigen et cetera. Daarnaast is er nog een belangrijke ontwikkeling gaande in Nederland: de brede school. De brede school is een buurtgericht centrum met een functie voor zowel kinderen/jongeren als ouders en buurtbewoners. Een brede school legt verbindingen tussen de verschillende opvoedkundige milieus waar het kind mee te maken heeft, namelijk het gezin, de school en de vrijetijdsvoorzieningen. Door een adequate inrichting van de publieke ruimte die de school heeft en door samenwerking met anderen ontstaan er meer mogelijkheden voor betekenisvolle vrijetijdsbestedingen en een bredere participatie van kinderen, ouders en buurtbewoners. Ook kan de brede school bijdragen aan de samenhang in de wijk. De brede school kan samenwerken met bibliotheek, kinderopvang, bedrijfsleven, woningcorporaties, sportverenigingen, welzijnsorganisaties, culturele organisaties, et cetera. De PvdA wil het concept van de brede schoolactiviteiten verder uitbouwen met als uitgangspunt de positie van (basis)scholen in wijken te versterken. Maar het belangrijkste uitgangspunt van de PvdA is dat zij geen grote stelselwijziging wil, maar rust aan het front, zodat mensen op een goede manier hun werk kunnen doen: namelijk het onderwijzen en vormen van de talenten van onze jeugd! Dit wil de PvdA ook graag om leerkrachten weer meer kans te geven hun professie te kunnen uitoefenen. We pleiten daarom voor een verbetering van de arbeidsomstandigheden van leerkrachten, zowel wat betreft salaris als de ruimte voor het werk.Iedere maandAuteur: Mariëtte HamerKader Primair 5 – Januari 2007

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Zo kan het ook – ‘Ze hebben er allemaal belang bij dat hun bedrijf goed loopt’

  • Brochure invoeringstraject PGN verschenen

  • Wie doet wat en beslist waarover?

  • AVS Ledenraad discussieert over sectororganisatie