Podcast curriculumcommissie over samenhang in po en vo

Hoe zorg je voor samenhang in het curriculum, zodat leerlingen beter hun weg weten te vinden in het onderwijs? Op verzoek van de minister heeft de curriculumcommissie hier apart aandacht aan besteed in een verdiepende studie, die in december 2021 is opgeleverde. Over de studie samenhang is een podcast gemaakt.

De leermotivatie van de leerling neemt toe als op landelijk en schoolniveau meer afstemming is tussen de verschillende vakken en leergebieden. Minister Dennis Wiersma benadrukt ook het belang van de samenhang tussen de verschillende schoolsoorten: afstemming van de onderwijsprogramma’s en versoepeling van de overgangen.

De curriculumcommissie benadrukt ook het belang van een breed curriculum. Dat betekent dat er naast taal en rekenen ook aandacht moet zijn voor nieuwe onderwerpen als digitale geletterdheid en burgerschap. Heldere actuele onderwijsdoelen maken samenhangend onderwijs mogelijk en bevorderen kansengelijkheid.

De komende periode gaat de curriculumcommissie aan de slag met een volgende vraag: hoe kom je tot een vast cyclus van actualisering van het curriculum in het primair en voortgezet onderwijs?

SLO is gestart met de werving van leraren voor de vakvernieuwingscommissies bovenbouw voortgezet onderwijs.

Eerder adviseerde de curriculumcommissie over de voorstellen van curriculum.nu, de kerndoelen voor het po en vo onderbouw en de examenprogramma’s vo bovenbouw.

In de volgende podcast wordt het belang van de inzet van een rationale (waartoe dient het onderwijs) voor een breed samenhangend curriculum uiteengezet.

Links